DEBATT. Den som har stått i vårdkö i flera månader har nog svårt för att hylla den disciplin och återhållsamhet som det svenska kösamhället ibland stoltserar med. Vårdköer är en dålig tradition. Sjuka ska inte ordnas i köer och tvingas att snällt vänta på att det offentliga ska ha tid med dem.

I budgeten för 2020 växlar vi i Allians för Skåne därför upp vår kösatsning. Vi utvecklar modellen för att premiera god tillgänglighet. De 141 miljoner kronor som redan finns i potten förstärks med 128,9 miljoner för att både korta köer och för att möjliggöra innovationer och utveckling inom sjukvården.

En viktig förutsättning för ökad tillgänglighet är att valfriheten fortsatt utvecklas och värnas. Under senare år har ersättningen till specialistvårdvalen systematiskt och politiskt medvetet gröpts ur. Ersättningen måste återställas för att göra förutsättningarna för alla vårdgivare – offentliga som privata – mer jämlika.

Förra mandatperiodens S-ledda regionstyre surfade på en högkonjunktur med god ekonomisk tillväxt som per automatik tillförde så där 1,5 miljard kronor mer per år åt den skånska vården. De anställde 3 222 fler, och ökade samtidigt kostnaden för hyrpersonal med 150 procent – men vårdköerna växte. De efterlämnade en vårdkö till operation eller annan behandling som hade vuxit okontrollerat. Vid årsskiftet stod det 2 246 fler patienter i denna kö än när mandatperioden 2015-2018 inleddes.

Nu går Sverige och Skåne in i en svagare konjunktur. Tillväxten avstannar och gör att skattemedlen inte på samma sätt som under de gångna åren stadigt ger det offentliga mer resurser. Det innebär att förändringstrycket ökar. Metoder som inte fungerar ska skrotas. Nytänkande ska uppmuntras.

Den skånska hälso- och sjukvården ska vara lätt att nå, såväl via telefon och besök som via digitala kanaler. Med nya digitala tjänster får Region Skåne bättre förutsättningar att öka tillgängligheten till vård och att göra patienten mer delaktig i sin egen hälsa.

Minskad personalomsättning och effektiv kompetensförsörjning är också centralt för att kunna öka tillgängligheten. Ökat fokus ska ligga på förbättringsarbete, så att fler gör rätt från början. Vidare behövs verksamhetsutveckling och produktionsplanering så att exempelvis operationsresurser, som lokaler, används optimalt.

Hög tillgänglighet och kontinuitet skapar trygghet och förtroende, och ska därför prioriteras. Vår satsning på primärvården är central. Vården blir effektivare när den ges på rätt nivå, och därför ska fler uppdrag flyttas till primärvårdsnivå. För mandatperioden har vi utlovat en förstärkning av primärvården med en miljard – och vi är på god väg. Under 2020 tillför vi 250 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar, vilka läggs till de 371 miljoner som vi har tillfört för 2019.

Vårt tålamod med långa väntetider i vården är slut för länge sedan. De rödgröna metoderna har bevisligen inte gjort någonting bättre. Därför tänker vi nytt – för skåningarnas bästa.

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Annette Linander (C)
Per Einarsson (KD)
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (3/6).