PERSONALINFLYTANDE. I Region Skånes budget för 2019 gavs personalnämnden uppdraget att utreda möjligheten att ha ett personaldrivet sjukhus i Skåne, samt att utreda hur personalen ska kunna ta över driften av minst två vårdcentraler. Nu har personalnämnden fattat beslut om att inleda arbetet med regelverk och styrformer för personaldrivna enheter.

Mångfalden av verksamhet i Region Skåne är en viktig fråga för Allians för Skåne och förslag om att ge anställda möjlighet att ta över driften av någon eller några delar av regionens verksamhet har lagts flertalet år. Sedan Allians för Skåne tog över styret av Region Skåne vid årsskiftet har denna fråga varit prioriterad att komma igång med.

− Jag ser fram emot att följa utredningen och är stolt över att vi sätter igång arbetet som ska leda till att personalens inflytande över verksamheten ökar och att vi kan erbjuda såväl personal som patienter en mångfald av sjukvård. Vi har redan fått indikationer på att det finns intresse från personalen på ett antal vårdcentraler runt om i Skåne, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden.

Exempel på områden som ska genomlysas är organisation, ledning och styrning, ekonomisk resultathantering samt utrustningsinvesteringar och fastighetsåtgärder. Parallellt med detta ska HR-direktören också informera om och stimulera regionens enheter till att vilja bedriva verksamhet i personalens regi.

− Personaldrivna enheter är en unik möjlighet att ta tillvara på goda idéer och innovationer från personalen. Det skulle också innebära kortare beslutsvägar för högre kvalitet och effektivitet i sjukvården, vilket borde innebära kortare vårdköer för skåningarna, fortsätter Pontus Lindberg (M).

Uppdraget till HR-direktören som beslutades på dagens sammanträde med personalnämnden innefattar:

  • Att utarbeta regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna resultatenheter med resultatansvar i Region Skåne
  • Att informera om och stimulera regionens enheter till att vilja bedriva verksamhet i personaldrivna resultatenheter och samtidigt undersöka hur stort intresset är för detta

Helena Nanne