FOLKHÄLSA. Fetma och övervikt är ett av dagens stora folkhälsoproblem. Nu finns det därför planer på att Region Skåne ska ingå i ett projekt inom Vinnova som jobbar med att ta fram en plan för hur man kan minska övervikten, och kallar det för en nollvision mot fetma till 2040.  Inom projektet ingår även Lunds universitet och flera livsmedelsföretag.

Sedan 1980-talet har andelen vuxna med övervikt tredubblats och i Skåne bedöms 160 000 vuxna ha fetma (BMI över 30) och ökningstakten för övervikt är fem procent för de vuxna mellan 2006 och 2016. Nära en tredjedel av barnen mellan 6-9 år är överviktiga.

Övervikten leder till flera följdsjukdomar, och ger lättare upphov till hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes, vissa cancerformer och förtida död. Det leder också till ökade vårdkostnade. Bara i Skåne beräknas de direkta och indirekta kostnaderna, inklusive vårdkostnader, till tio miljarder om året.

– Övervikt är en tickande bomb och något vi vill titta närmare på och hur man kan jobba mer med detta och på ett annorlunda sätt, säger Henrik Silfverstolpe (L), ordförande i folkhälsoberedningen i Region Skåne.

Frågan ligger just nu hos regionala utvecklingsnämnden, som ska analysera hur regionen kan jobba vidare med frågan som behöver se över vad projektet ska omfatta och dess ekonomi.

Camilla Andersson