HÖJDA AMBITIONER. Den skånska kollektivtrafiken är en viktig faktor för klimatsmart och energieffektiv verksamhet i Region Skåne. Nu höjer Allians för Skåne ambitionerna ytterligare genom att anta ett nytt förslag till miljö- och hållbarhetsprogram för kollektivtrafiken på fredagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden (10/5).

Det nu gällande miljö- och hållbarhetsprogrammet antogs 2015 för att gälla till 2025. Utvecklingen på området går snabbt och i december 2018 kunde Skånetrafiken konstatera att det tidigare målet om en fossilbränslefri allmän kollektivtrafik redan uppnåtts.

I det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet återfinns ett nytt mål som innebär att klimatutsläppen från den allmänna kollektivtrafiken ska ha minskat med minst 20 procent senast den 31 december 2025.

Förslaget till miljö- och hållbarhetsprogram innehåller tre fokusområden:

  1. Klimatneutralitet och energieffektivitet

    Klimatneutralitet innebär att utsläppen från kollektivtrafiken under hela livscykeln, från produktion till avveckling, är noll. Energieffektivitet handlar bland annat om en fortsatt elektrifiering av busstrafiken med förnybar el i städerna där det är möjligt.Ren luft, minimerat buller och inga farliga kemikalier.
  2. Ren luft, minimerat buller och inga skadliga kemikalier

    Här föreslås bland annat ett nytt inriktningsbeslut som innebär att trafiken inte ska ge upphov till exponering för särskilt farliga kemikalier.
  3. Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i lokalsamhället
  4. Området handlar om kollektivtrafikens förmåga att möjliggöra mobilitet, föra samman människor och bryta sociala barriärer. Nytt förslag till inriktningsbeslut är att kollektivtrafiken ska möjliggöra och bidra till att skapa social nytta i Skåne.

Helena Nanne