KRISBEREDSKAP. Sedan 2018 är Veterandagen den 29 maj officiell flaggdag i Sverige. Samma dag arrangerar Hemvärnet ”Uniform-på-jobbet-dagen”, då hemvärnspersonal bär uniform i sina civila yrken för att sätta fokus på sitt viktiga engagemang. Allians för Skåne stöttar initiativet och uppmuntrar all hemvärnspersonal anställd i Region Skåne att ansöka om tillstånd från sin förvaltningschef för att delta.

I Sverige finns runt 80 000 veteraner som gjort utlandstjänst och i Skåne finns runt 2 400 Hemvärnssoldater och -officerare. ”Uniform på jobbet-dagen” är tänkt att synliggöra Hemvärnsrörelsen och samtidigt entusiasmera och väcka intresse för Hemvärnet samt att fira Hemvärnsbefäls och -soldaters frivilliga engagemang till förmån för Sveriges försvarsmakt. Allians för Skåne stödjer Hemvärnets initiativ, som går ut på att soldater och befäl i Hemvärnet med stolthet ska kunna bära sin uniform till/från och på jobbet för att på så sätt få kollegors, vänners, familjs och medmänniskors erkänsla och uppskattning för sitt frivilliga engagemang.

– Vi i Allians för Skåne känner en stor respekt och tacksamhet gentemot Hemvärnsaktiva och de svenska veteranerna, som riskerar liv och hälsa samt väljer att ägna mycket tid åt att trygga vår gemensamma säkerhet, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. Därför vill vi uppmuntra alla regionanställda som är aktiva i Hemvärnet att ansöka hos sin förvaltningschef om att få bära uniform på Veterandagen den 29 maj.

Anledningen till att Hemvärnet valt just den 29 maj för att uppmärksamma sin verksamhet är att de bildades detta datum år 1940, under andra världskriget, då Sverige stod i beredskap. Hemvärnet skulle bestå dels av ungdomar som inte gjort sin värnplikt, dels av äldre som passerat värnpliktsåldern. Tanken var att Hemvärnet skulle omfatta 50 000 man, men några veckor senare bestod de av 90 000 frivilliga män. I dagsläget har Hemvärnet 20 000 aktiva.

– Hemvärnet har en viktig roll att spela för att skydda allas vår frihet och säkerhet. Alla som engagerar i Hemvärnet gör en fantastisk samhällsinsats. ”Uniform-på-jobbet-dagen” är därför ett mycket bra initiativ för att uppmärksamma de Hemvärnsaktivas engagemang, säger Gilbert Tribo, regionråd och gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället under fred, kris eller krig, står Hemvärnet beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

– Hemvärnet har en viktig roll för hela vårt samhälle. Därför är det också viktigt att hemvärnare visar att de finns i alla delar av samhället, säger Annette Linander, regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Ansökningsblankett för deltagande går att ladda ner på Hemvärnets webbsida och bör lämnas in till närmsta förvaltningschef så snart som möjligt för att hinna få ett godkännande i god tid före den 29 maj.

– Det är värdefullt att i högre grad synliggöra det engagemang som finns inom Hemvärnet, därför är ”Uniform-på-jobbet-dagen” ett bra och viktigt initiativ. Vi hoppas att de som har möjlighet väljer att bära sin uniform med stolthet den 29 maj, säger regionrådet Anders Lundström (KD).

Henrik Westdahl