EKONOMI. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska uppföljningsrapport för tertial ett ser utmanande ut. Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården blev -122,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Med anledning av underskottet föreslås att remisskrav inom valfrihetssystemen för grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård ska utredas.

Alliansen föreslår även att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regeringen angående kostnader för EU-vård och tandvård, då det inte finns full kostnadstäckning från regeringens håll. Vidare föreslår Alliansen hälso- och sjukvårdsnämnden att tillskriva Sveriges kommuner och landsting (SKL) avseende kostnaderna för digitala vårdtjänster.

– Det är klart ett utmanande läge vi står inför. Men jag är övertygad om att vi behöver arbeta för att Region Skåne ska få full kostnadstäckning för EU-vården och tandvården. Vi behöver även ta ett helhetsgrepp gällande kostnaderna för digitala vårdtjänster, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Underskottet är bekymrande. Därför vidtar vi alla nödvändiga åtgärder som vi kan. Men det är orimligt att regionen inte får kostnadstäckning gällande EU-vården och därför vill vi uppmana regeringen till att agera i denna fråga, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad