RAPPORTER. Den långvariga och starka konjunktur som har rått under flera år är nu på väg att ta slut, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i sin senaste skatteunderlagsrapport (2/5). BNP-tillväxten beräknas falla från 2,4 procent 2018 till svaga 1,4 procent för både 2019 och 2020. Sysselsättningstillväxten stannar av, och arbetslösheten ökar.

Jämfört med skatteunderlagsprognosen från i februari har underlaget för i år dock justerats upp något, då den sysselsättningsökning som SKL bedömde komma framöver redan har inträffat. 2020 och 2021 bedöms följaktligen utvecklingen bli svagare.

Sparbanken Skåne konstaterar samma dag (2/5) i sin skånska konjunkturrapport att konjunkturen för näringslivet är fortsatt stark, även om avmattningen i ekonomin har blivit tydligare. Framför allt syns den på konsumtions- och investeringssidan, men också i bostadspriserna och tillväxtutsikterna på nationell nivå. På samma sätt menar Sparbanken, efter sina intervjuer med 31 av de skånska, kommunala näringslivscheferna, att den sysselsättningstillväxten i Skåne är god även om ökningen är svagare än tidigare. Den största utmaningen på lång sikt är risken för kompetensbrist. Malmö och Helsingborg är de största jobbmotorerna, och småföretagen de som skapar flest jobb.

På gräsrotsnivå konstaterar Sparbanken bland annat att hushållens disponibla inkomster är lägre i Skåne än i Stockholm, Västra Götaland och i riket, och att utvecklingen fortsatt släpar efter. En förklaring är att arbetslösheten i Skåne ligger på 9,3 procent jämfört med 6,9 procent i riket. Ända sedan den globala finanskraschen 2008 har den skånska arbetslösheten parkerat på över 9 procent.

Jonas Duveborn