FÖRBÄTTRING. Region Skåne antog den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 för fem år sedan. Sedan dess har ett antal omvärldsförändringar skett som kan komma att påverka strategins genomslagskraft i hela regionen. Det kräver en förändring av våra viktiga styrdokument!

Region Skåne, har i dialog med berörda parter, genomfört ett antal analyser. Slutsatserna pekar på att det finns ett brett stöd för strategin samt att det finns ett behov av revideringar i strategin.

Revideringarna som föreslås syftar till att aktualisera och prioritera innehåll, koncentrera text samt förtydliga funktion såväl som relation till andra styrdokument och tydligare metod för genomförande.

Allians för Skåne välkomnar revideringen för att möjliggöra för en bättre såväl som långsiktigare strategi med ett tydligare fokus på livskvalitet och hållbarhet samt andra aktualiserade frågor.

Översynen omfattar även en förbättring av styrningen, en tydligare ansvarsfördelning samt en starkare koppling mellan finansiering och genomförandet av strategin.

Slutgiltigt beslut om reviderad strategi med tillhörande handlingsplan fattas i januari 2020. Arbetet fortskrider under hela 2019.

Med en förbättrad strategi skapar vi förutsättningar för ett handlingskraftigare Skåne med tillväxt och livskvalitet i fokus.

Amir Jawad