VÅRDVAL. Tillgängligheten i vården behöver öka. För detta behöver flera konkreta åtgärder vidtas för att skapa en ökad grad av tillgänglighet. Ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på den vårdinsats som behövs. Därför tillsätts det en utredning för att se över möjligheten till att införa vårdval inom öron, näsa, hals och psykiatrin.

– Vi behöver öka tillgängligheten inom vården. Därför vill vi utreda möjligheterna till att införa vårdval inom öra, näsa, hals och psykiatri. Genom en ökad valfrihet skapar vi förutsättningar för en god och tillgängligare vård. Detta är ett mycket välkomnat beslut, säger Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Utredningen ska ske med ett brett perspektiv där bland annat gränsdragningarna till primärvård samt övriga specialistdiscipliner belyser liksom utbildnings- och forskningsfrågor.

– Det är inte rimligt att ett barn skall vänta i åratal för att få neuropsykiatriska symptom utredda, det är därför viktigt att se över eventuella vårdval även inom detta område, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd.

Tillgängligheten har under föregående mandatperiod minskat, därför behöver alla möjliga sätt som kan bidra till en ökad tillgänglighet ses över.

– Vi har tidigare sett hur vårdval och en mångfald av aktörer kortar köerna i vården, att vi nu ser över möjligheterna att utöka detta ytterligare är därför mycket positivt, säger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande i primärvårdsnämnden.

De neuropsykiatriska utredningarna har haft en bristfällig tillgänglighet. Psykiatrin behöver därför en ökad valfrihet för att långsiktiga effekter ska kunna uppnås.

– För att på bredare front bekämpa psykisk ohälsa behöver vi erbjuda ökad valfrihet. Vi vet att vårdvalen har kortat köer och stärkt patienternas makt och därmed också minskat mänskligt lidande, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Amir Jawad