KOLLEKTIVTRAFIK. Den skånska kollektivtrafiken står inför stora utmaningar kommande år. Stora kostnadsökningar i form av bland annat investeringar innebär att kollektivtrafiknämnden behöver ställa om, tänka nytt och ta ett helhetsgrepp om verksamheten för att kunna erbjuda en tillgänglig kollektivtrafik i hela Skåne.

Under 2020 är skillnaden mellan ökade intäkter och ökade kostnader hela 207 miljoner kronor. Det beror på ett antal olika saker, ett exempel är stora kostnader för spårvagnsprojektet i Lund som kommer att vara särskilt kostnadsdrivande kommande år eftersom Brunnshög inte är utbyggt i den takt som skulle behövas för att få de intäkter som förutsattes när investeringen gjordes.

– Region Skåne har ingen egen sedelpress och måste alltid göra avvägningar mellan våra olika verksamheter. Vi behöver ta ett helt annat grepp om kollektivtrafiken för att få ner kostnader som egentligen inte behövs och för att öka intäkterna där det är möjligt, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Allians för Skåne vill därför ge Skånetrafiken i uppdrag att se över trafikutbudet med syfte att få så mycket trafik som möjligt för de skånska skattebetalarnas pengar. Det handlar dels om att få upp intäkterna genom att öka utbudet där det finns stor potential men också om att öka samarbetet med kommunerna. Skolskjuts, som många kommuner upphandlar, när Skånetrafiken i stället hade kunnat köra den, är ett exempel på ett område med stor potential.

– Alla skåningarna ska kunna resa kollektivt, även de som bor på landsbygden eller mindre orter. Därför ser vi nu till att inleda arbetet mot mer av anropsstyrd trafik. Det ska också bli enklare att beställa anropsstyrd trafik, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Under mandatperioden kommer Allians för Skåne också att fokusera särskilt på att öka kundnöjdheten, som minskat kraftigt de senaste åren. Det handlar dels om ökad service, punktlighet och information till Skånetrafikens kunder, men det är också en viktig faktor för ökade intäkter som möjliggör mer kollektivtrafik.

Helena Nanne