SJUKVÅRD. Förra veckan fastställde Trelleborgs sjukhusstyrelse sin internbudget med verksamhetsplan för 2019. Totalt beräknas verksamhetens intäkter under året uppgå till drygt 589 miljoner kronor. Fördelningen av medel mellan de olika verksamheterna kommer framöver att redovisas på varje styrelsesammanträde.

Lasarettet i Trelleborg arbetar kontinuerligt för att effektivisera (mer vård per skattekrona) vårdens innehåll. Effektiviseringarna innebär att vårdkostnaderna i viss mån minskar på kort sikt, men framförallt minskar behovet av framtida kostnadsökningar. Ett gott exempel är vården för patientgrupperna hjärtsvikt och KOL där öppna vårdformer minskar behovet av inneliggande vård på avdelningar. Ett annat exempel är patienter som får en ny höft- eller knäled. För patientgruppen har vårdtiden blivit väsentligen kortare under 2018.

Alliansstyret har infört att det vid varje styrelsemöte ska finnas med en punkt som avser uppföljning och redovisning av ekonomi, köer och personalsituation. I denna uppföljning ska även de olika verksamhetsområdena redovisas.

– Socialdemokraterna ville se att detta skulle regleras på förhand i internbudgeten, men vi avstår från att detaljstyra och bakbinda verksamheten på det viset. Istället ger vi lasarettet handlingsfrihet att själva inom de givna ramarna fördela medlen på det sätt de anser mest lämpligt, säger Gunilla Nordgren (M), ordförande i Trelleborgs sjukhusstyrelse.

Under det kommande året ska Lasarettet i Trelleborg fokusera på tre målområden; Utveckling och attraktionskraft, Kvalitet samt Rätt vård i rätt tid.

Utveckling och attraktionskraft handlar om att Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Medarbetarna är sjukhusets viktigaste tillgång och kompetensförsörjningen är vår största utmaning. För att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser och säkerställa en god arbetsmiljö ställs det krav på att möta upp med relevant kompetens vid varje vårdtillfälle. Rent konkret innebär det att lasarettet bland annat ska satsa på att:

 • skapa förutsättningar för delaktighet och medarbetarskap där medarbetarnas idéer fångas upp och tas tillvara
 • satsa på digitala tjänster med fokus på att öka tillgängligheten och göra patienten mer delaktig i sin egen hälsa
 • förbereda implementeringen av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Sjukhuset står inför förändrade arbetssätt genom införandet av SDV där Trelleborg är med i första utrullningen i november 2020.

Kvalitet – för Lasarettet i Trelleborg är kvalitetsbegreppet centralt och ska genomsyra allt från vård och arbetsmiljö till arbetet utifrån Region Skånes gemensamma värdegrund. Det gäller hela vårdkedjan från bra patientinformation, ett välkomnande bemötande såväl som i det medicinska omhändertagandet. Det innebär också att samverka med andra aktörer för att patienten ska uppleva vården som enkel och sömlös – en vård som utgår från patientens behov snarare än sjukvårdens organisatoriska delar. Under 2019 ska därför lasarettet:

 • utveckla akutmottagningen
 • stärka partnerskapet med patienter och närstående
 • utveckla den nära vården genom att bland annat öka samverkan med primärvård och kommun samt utveckla arbetet med mobilt vårdteam
 • stärka patientsäkerhetsarbetet
 • åskådliggöra de kvalitetsregister som sjukhuset deltar i.

Slutligen ska Lasarettet i Trelleborg ge rätt vård i rätt tid, vilket i korthet innebär att tillgängligheten till vård ska vara god. Under 2019 ska lasarettet fokusera på att:

 • förbättra patientprocessen. Nästa steg ska vara känt.
 • ha ett ökat fokus på förebyggande insatser.
 • genomföra åtgärder för att snabbare kunna ta emot patienter och bedöma deras behov.
 • genomföra kösatsningar och ha ett ökat fokus på produktionsplanering.
 • genom kontinuerlig planering och framförhållning vara väl förberedda för perioder då verksamheten utsätts för extra påfrestningar såsom vid sommarsemestrar samt jul- och nyårshelg.

HENRIK WESTDAHL