SJUKVÅRD. Idag har Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställt sin första budget och verksamhetsplan sedan styrelsen tillträdde och inrättades vid årsskiftet. Ett stort fokus i den ligger på att förbättra tillgängligheten för patienterna, men också på att få till en långsiktigt stark ekonomi för sjukhuset.

– Den tydliga målsättningen är CSK under 2019 ska ha en förbättrad tillgänglighet som uppfyller vårdgarantin, patienterna måste vara trygga i att vård finns när de behöver. Genom det närmare ledarskapet som den nya sjukhusstyrelsen innebär så är vi övertygade om att det kommer bidra till en bättre kostnadskontroll och styrning, säger Patrik Holmberg (C), ordförande för Sjukhusstyrelsen Kristianstad.

Fokus ligger också på att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och får befintliga att vilja arbeta kvar.

– Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs på sjukhuset, därför är det också av vikt att vi är en attraktiv arbetsgivare där vi kan locka till oss och behålla den kompetens som är nödvändig för att kunna möta upp medborgarnas behov och erbjuda den bästa vården och servicen, säger Dan Ishaq (M), förste vice ordförande för Sjukhusstyrelsen Kristianstad.

– Det finns mycket på CSK som fungerar bra men det finns också utvecklingsområden och framtidsfrågor som vi nu börjar att ta tag genom den beslutade verksamhetsplanen, en utveckling vi ska göra i nära samråd med både medarbetare och medborgare, avslutar Patrik Holmberg (C), ordförande för Sjukhusstyrelsen Kristianstad.

Verksamhetsplanen går att läsa i sin helhet här.

Linus Hannedahl