TEKNIKUTVECKLING. På flera områden inom vården har det gjorts stora tekniska framsteg de senaste åren och fler är på väg. Den lagstiftning vi har idag är dock tyvärr så dåligt anpassad att flera innovationer inte kan införas trots att såväl tekniken som behoven finns. Allians för Skåne uppmanar därför regeringen att se över lagen, så att personalens och patienternas behov kan tillgodoses med de nya möjligheter som finns idag och som kommer imorgon.

Sommaren 2018 beslutade Region Skåne att införa kroppskameror på vissa utsatta akutmottagningar, för att öka personalens trygghet. Eftersom lagen i nuläget inte tillåter detta har regionledningen valt att inte köpa in några kameror ännu. Istället uppmanar de nu regeringen att agera i frågan.

-Vi har arbetsgivaransvar för vår personal inom Region Skåne och vi menar att kroppskameror är en del i att öka tryggheten, även om det givetvis inte är svaret på alla problem. Därför har vi nu idag skickat en uppmaning till regeringen om att ta fram en ny, tydligare lagstiftning, så att personalens och patienternas uppenbara behov av trygghet i vården kan tillgodoses, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Nyligen tog Annette Linander (C) över ansvaret för digitaliseringsfrågorna. På hennes bord hamnar därför Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därutöver lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag. Även i samband med införandet av SDV utgör dagens lagstiftning viss begränsning.

-Vi kommer med SDV kunna få en sammanhållen journal och läkemedelslistor, men får inte med dagens lagstiftning dela information mellan olika organisationsnummer, t.ex. mellan Region Skåne och en privat vårdgivare. Vi kan även genom SDV samla in Big Data, mycket information, för att ge beslutsstöd till vårdpersonalen och hjälpa dem identifiera riskgrupper. Men svensk lagstiftning hindrar idag att vi använder oss av det, och vi vill se en diskussion om på vilket sätt vi ska kunna arbeta med och förhålla oss till detta, säger Annette Linander (C).

-Digitaliseringen utmanar den lagstiftning vi har idag. Det finns något som heter SIP, samordnad individuell plan. Den får idag inte får delas hursomhelst, trots att det är information som kan vara viktig för vårdpersonal som gör hembesök. T.ex. kan det vara en patient i palliativ vård som ska få spendera sin sista tid hemma, vilket varken ambulanspersonalen eller läkarbilen då vet om. Då kan de inte fatta ett bra beslut om hur de ska hantera patienten, säger Gilbert Tribo (L).

-Vi har världens chans att ta tillvara på alla kreativa idéer som bland annat kommer från våra medarbetare. Vi vill inte att lagen ska hindra dem från att hitta nya arbetssätt som ska göra vården effektivare och förenkla för dem själva och för patienterna, säger Per Einarsson (KD).

HENRIK WESTDAHL