BUDGETPROCESSEN. På regionfullmäktige (26/2) valde oppositionen till stor del att fokusera på formalia kring budgetprocessen. Såväl en interpellation som flera frågor på temat hade lämnats in. Den förra ifrågasatte att budgetprocessen skulle vara legal, trots att det inte fanns något stöd för påståendet om att sjukhusstyrelser och sjukvårdsnämnderna inte skulle involveras i processen. Detta vändes till att Alliansen skulle ha ändrat sig om sin budgetprocess.

– Men nej, vi har inte backat en millimeter i den här frågan, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) från talarstolen. Tanken har hela tiden varit att involvera alla sjukhusstyrelser och sjukvårdsnämnderna i budgetprocessen.

Påståendet att delar av den politiska organisationen exkluderas från den nya budgetprocessen är inte riktigt. Av beslutet framgår att inhämtande av synpunkter görs i dialogmöten direkt med regionstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att ta fram ett samlat yttrande avseende budgetanvisningarna för hela sektorn hälso- och sjukvård är en bättre ordning än tidigare och i enlighet med reglementet. Hur sedan sektorns synpunkter inhämtas är upp till hälso- och sjukvårdsnämnden att avgöra.

Vad gäller formalia föll såväl interpellationen som frågorna platt till marken.

– Det finns inga tveksamheter i juridiskt hänseende, sa Carl Johan Sonesson. Tvärtom kommer hela organisationen att vara mer inblandad i framtagandet av budgeten för kommande år än vad den har varit tidigare.

Oppositionen hade ställt åtta identiska frågor till ordförandena i de åtta sjukhusstyrelserna om budgetprocessen. Den första av dessa besvarades tydligt, rakt och klargörande av Warda Fatih (C), ordförande för sjukhusstyrelsen Landskrona. Övriga frågor besvarades därefter med ett instämmande från övriga ordföranden. På så sätt effektiviserades även debatten.

Budgetprocessen 2019 har tidigarelagts för att förbättra styrningen av Region Skånes verksamhet. Mot bakgrund av hur ekonomin har hanterats under de gångna åren är det uppenbart att det finns ett behov av att förändra processen. I stället för att verksamhetsansvariga inte ska veta hur deras budgetar ser ut förrän en bit in på det år de avser, får de med ett budgetbeslut i juni möjlighet att få kontroll från dag ett.

Jonas Duveborn