JÄMFÖRT. I veckan publicerade Socialstyrelsen sin årliga rapport om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet: Öppna jämförelser 2018 – En god vård?

Av denna jämförande rapport framgår att Region Skåne har bättre eller lika bra resultat som övriga regioner avseende 14 av 18 indikatorer för medicinsk kvalitet. Detta noterat samtidigt som det ska framhållas att rapporten inte säger någonting om hur bra kvaliteten på vården är.

Mer träffsäker är den statistik som visar att tillgängligheten till vård är för dålig. Region Skåne hamnar på jumboplats när det gäller telefontillgängligheten i primärvården.

I Skåne svarar vården inte lika snabbt i telefon som i övriga landet.

Andra intressanta data är att

  • Kostnaderna för den regionfinansierade hälso- och sjukvården kontinuerligt har ökat sedan 2014, räknat i fasta priser.  
  • Problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter har fortsatt mellan 2016 och 2017 och för de månader som redovisas av 2018.
  • Svenskarna blir bara allt friskare, men det finns fortfarande stora socioekonomiska skillnader.
  • Och att skåningarnas förtroende för sjukvården i sin helhet är lägre än i övriga landet. 

Jonas Duveborn