OFFENTLIG UPPHANDLING. En utredning om förenklade regler för offentlig upphandling är just nu ute på remiss i landet. Antalet som deltar i upphandling minskar och det finns ett behov av att förenkla reglerna för både företag och upphandlande enheter.

Det är inte bara själva regelverket som ska förenklas. I utredningen föreslås att möjligheten till täckningsköp införs. Det innebär att den som upphandlar kan lösa akuta behov av inköp som uppstått på grund av överprövning av en upphandling. Tidigare har detta inte varit möjligt och överprövningen har inneburit att inköpet helt stoppats.

Utredningen har också tagit fram förslag på förändrade regler vid överprövningar. En ansökningsavgift om 7 500 kr föreslås införas för att ta målet till domstol och att den part som förlorar ett överprövningsmål ska betala den andra partens rättegångskostnader, s.k. processkadeansvar.

Region Skånes remissvar beslutades på gårdagens (7/2) regionstyrelse. I svaret skrivs att förenklade regler i grunden är positivt. En farhåga som dock går att se är att regelförändringarna kan leda till att färre mindre företag och idéburna organisationer deltar i offentlig upphandling. Skåne – liksom flera andra offentliga remissinstanser – framhåller också att det stora problemet inte är antalet överprövningar, utan de långa handläggningstiderna som finns för målen hos förvaltningsdomstolarna.

Hela utredningen finns att läsa här.

Ville Trygg