SJUKVÅRD. Moderaterna i Region Skåne vill låta vårdpersonal och ordningsvakter bära kroppskameror på akutmottagningar i Skåne, för att minska personalens utsatthet för hot och våld. Efter att regionens egna jurister bedömt att beslutet saknar laglig grund lyfter den skånska riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) frågan inför ansvarig minister.

I juli 2018 trädde en ny lag om kameraövervakning i kraft, med syftet att förebygga brott i offentliga miljöer. Inte minst på sjukhus, och särskilt akutmottagningar, har hot och våld mot personalen blivit vardagsmat de senaste åren. I Skåne finns den politiska viljan att stärka säkerheten för vårdanställda och patienter, bland annat genom att låta vårdpersonal och inhyrda ordningsvakter inne på akutmottagningarnas väntrum utrustas med kroppskameror. Beslutet att köpa in utrustningen fattades förra året. Nu har dock Region Skånes jurister bedömt att ”laglig grund saknas” för att genomföra beslutet. 

-Om du arbetar i en butik, ett köpcenter eller på en medieredaktion får du själv avgöra var det behövs kameror för att upprätthålla tryggheten. Sjukvården måste däremot söka tillstånd, med stor risk för avslag. Jag har därför nu frågat vilka åtgärder Justitieminister Morgan Johansson är beredd att vidta för att kroppskameror ska kunna användas på sjukhusens akutmottagningar, säger Boriana Åberg (M).

Moderaternas skånska regionstyrelseordförande, Carl Johan Sonesson, kommer att ta upp frågan på kommande möte med regionstyrelsen i veckan och även skicka en egen uppmaning till Morgan Johansson (S) att agera i frågan. 

-Det här är en mycket viktig fråga för oss i Skåne. Såväl vårdpersonal som patienter måste kunna känna sig trygga på akutmottagningen. Vi förstår att det finns de som upplever en oro inför vårt förslag, men tanken är att kameran först ska slås på om personalen upplever en situation som hotfull, för att värna om patienternas integritet, säger Carl Johan Sonesson (M).