REGIONAL UTVECKLING. Region Skånes bokslut för 2018 visar ett budgetunderskott på nästan en halv miljard från sjukvårdsnämnderna. Allians för Skåne tog över ledningen av nämnderna vid årsskiftet och har direkt inlett en sanering av ekonomin efter det ohämmade S/MP-styret. För regionala utvecklingsnämnden innebär det ett starkt fokus på tillväxt, kostnadseffektiva åtgärder för kompetensförsörjning och att möta näringslivets behov.

Några av de stora utmaningar Skåne står inför idag handlar om låg produktivitet, låg sysselsättning samt svårigheter att locka innovativa verksamheter till att etablera sig och stanna kvar i Skåne. Detta har varit centralt när Allians för Skåne har lagt internbudgeten i regionala utvecklingsnämnden.

  • Skåne kan och ska vara en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer, men trots att vi har två universitet, en högskola och närheten till Köpenhamn ser vi fortfarande att många, särskilt unga, skåningar står utan egen försörjning. Vi kommer därför att stärka vårt arbete gentemot Yrkeshögskolan, för att hjälpa skånska arbetsgivare med kompetensmatchning för att fylla luckor på arbetsmarknaden, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M).

Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden samarbetar kring Skånepaketet, som ska binda samman ett växande Skåne genom stärkt tillgänglighet inom, genom samt till och från Skåne, och skapa förutsättningar för en vidgad arbetsmarknad, ökad sysselsättning, attraktivitet och konkurrenskraft.

  • Kopplingen till Danmark och Europa med Öresundsbron, flera viktiga hamnar och närheten till internationella flygplatser bidrar stort till Skånes utveckling. Men det gör även att trycket på den skånska infrastrukturen är hårt. Idag är kapaciteten undermålig både på järnvägen och E6:an. Behovet av hållbara lösningar och satsningar för att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen är akut, säger Louise Eklund (L).

Efter att främst SUS Malmö/Lund visat ett stort underskott under det sista året av socialdemokratiskt och miljöpartistiskt styre måste alla nämnder dra sitt strå till stacken och hjälpa till att spara samt satsa på de åtgärder som är mest effektiva. Anna Jähnke (M) förklarar att Allians för Skåne sedan de vid årsskiftet tog över nämnderna har arbetat hårt med att täcka upp underskottet för att få ekonomin i balans.

  • Allians för Skåne tvingats göra tuffa prioriteringar och landat i att vi nu främst måste satsa på sjukvården, som är central för medborgarnas liv och hälsa, samt åtgärder som leder till att fler skåningar kan gå in i varaktig egenförsörjning. Fler skåningar i arbete ger mer skattepengar till vår gemensamma välfärd, minskar behovet av offentliga stöd och ger oss möjlighet att i framtiden gemensamt utveckla de områden som behöver det mest, säger Anna Jähnke (M).