VÅRDPLANERING. För att undvika att de med stora och återkommande vårdbehov slussas fram och tillbaka mellan sjukhus, vårdcentral och hem, tecknade Region Skåne och Skånes 33 kommuner 2016 ett avtal om samordning av vård. Avtalet syftar till att skåningar med stora behov ska kunna få en sammanhållen och personcentrerad vård. Vården ska planeras i samråd med primärvård, slutenvård, kommunal hemsjukvård, samt inte minst patienten själv och dennes anhöriga. 

En fungerande samverkan förenklar för patient och närstående som inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommun eller region. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Detta innebär också att när en person behöver vård ska den personal som kommer lätt kunna ta del av de insatser som tidigare satts in, samt vilka planer det finns för framtida vård.

I kontakter med vården har det kommit till vår kännedom att ett antal vårdgivare som besöker patienter i hemmet inte har fått information om huruvida patienten är föremål för en SIP, än mindre har behörighet att digitalt ta del av densamma.

– Det är inte rimligt att den enskilda patienten ska informera om att det finns en planering i form av en SIP. Därför måste det ingå i rutinen för vårdgivare som gör akuta besök i hemmet att ställa frågan, alternativt söka fram den aktuella planen digitalt, säger regionrådet Anna Mannfalk (M).

Det är därför oerhört viktigt att även Falcks läkarbilar och ambulanssjukvården alltid frågar om en SIP är upprättad och kan ta del av dokumentationen, då mycket väsentlig information om patienten finns i dokumentet. Att ha tillgång till informationen kan leda till att kontakt tas med patientens ordinarie läkare istället för onödiga besök på akutmottagning utan kunskap om patientens hela sjukdomsbild.

– Vi har därför gett verksamheterna i Region Skåne i uppdrag att se till att information om upprättad individuell vårdplan finns tillgänglig för alla vårdgivare i första linjen samt att läsbehörighet ges. Att så verkligen har skett kommer att följas upp i december 2019, fortsätter Anna Mannfalk.

Theresa Lindahl