TILLVÄXT. Efter årsskiftet har alla återstående landsting i Sverige blivit regioner. Med detta följer ett större ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Region Skåne har sedan bildandet år 2000 aktivt arbetat bland annat med att öka sysselsättningen, främja ekonomisk tillväxt och söka klimatsmarta lösningar.

Enligt SKL är bildandet av regioner i grunden en demokratireform, som innebär en decentralisering av makt från staten och en mer renodlad direktdemokrati, det senare när det handlar om uppgifter som tidigare funnits hos länsstyrelsen eller regionförbund. Reformen breddar portföljen för regionala politiska företrädare och möjliggör gemensamma utvecklingssatsningar i tätt samarbete med kommunerna utifrån länens specifika förutsättningar.

I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne leds sedan valet 2018 av moderata regionrådet Anna Jähnke. Några av de viktigaste målen är att utveckla näringslivet, infrastrukturen och miljön. Även vissa utbildningsfrågor hamnar på nämndens bord.

-Sammantaget har vi i Region Skåne goda erfarenheter av samverkan med kommuner och andra aktörer för att främja utvecklingen i regionen på flera plan. Vi välkomnar att fler landsting nu tagit steget och blivit regioner och vi är övertygade om att det kommer att ha positiv inverkan på utvecklingsarbetet i stort i landet, säger Anna Jähnke.

SKL lyfter särskilt fram Region Skånes arbete för ett hållbart samhälle genom klimatsamverkan regionalt och lokalt. Tillsammans med kommuner och länsstyrelser har Region Skåne initierat det som kallas Klimatsamverkan Skåne, med ambitionen att vara 100 % fossilbränslefria år 2020. En utgångspunkt för samverkan är bland annat att Skåne har goda förutsättningar att producera biogas, vilket lett till en gemensam avsiktsförklaring med över 70 aktörer kring produktion, distribution och användning av biogas, som sedan används inom exempelvis kollektivtrafiken.

-Hela Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren, särskilt på klimat- och miljöområdet. Våra erfarenheter i Skåne visar att möjligheten för kommunerna att bättre samverka regionalt kommer att ge resultat också i de nya regionerna, avslutar Anna Jähnke.

HENRIK WESTDAHL