Allians för Skåne föreslår i Regionala utvecklingsnämnden att avsätta 50 miljoner kronor till Skånes 18 folkhögskolor för budgetåret 2019. Eftersom regeringens satsning på utökade folkhögskoleplatser inte är fullt ut finansierad kommer Region Skåne, tillsammans med Region Stockholm och Västra Götalandsregionen senare att utreda ersättningsmodellen för att undvika framtida budgetunderskott.

Under de senaste åren av socialdemokratiskt styre har Region Skåne gått med underskott i förhållande till avsatt budget till folkhögskolor. Regeringens underfinansierade utökning av antalet studieplatser har drivits igenom utan dialog med Region Skåne. I kombination med folkhögskolornas osäkra prognoser blir det svårt för regionen att planera och hålla budgeten, då regeringen kräver regional medfinansiering. Därför föreslår Allians för Skåne ett tak på 43 348 544 kronor för folkhögskolorna i Skåne, samt på 8 692 384 kronor i mobilitetsersättning för elever folkbokförda i Skåne som studerar på en folkhögskola i en annan region.

– Vi följer SKL:s rekommendation på 400 kr per deltagarvecka, beräknat på antalet elever för 2017. Eftersom den stora ökningen av elever 2018 inte finansierats av regeringen tvingas Region Skåne införa ett tak inom såväl bidragen till de skånska folkhögskolorna som i mobilitetsersättningen, för att inte riskera stora budgetunderskott, säger Anna Jähnke, moderat ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Det är positivt att regeringen ser folkhögskolorna som en resurs och satsar på att utöka antalet platser. Folkhögskolorna bidrar till minskade klyftor i samhället och höjer utbildningsnivån bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I ett läge där alla regionens verksamheter arbetar hårt för att hålla budget kan däremot inte Region Skåne kompensera för den socialdemokratiska regeringens underfinansierade reformer.

– Allians för Skåne har idag i en skrivelse meddelat regeringen att vi ser fram emot framtida reformer som tas fram i dialog med regionerna och SKL, istället för att ensidigt lämpa över kostnaderna på regionerna och kommunerna, avslutar Anna Jähnke.

HENRIK WESTDAHL