PERSONALBRIST. Hälso- och sjukvården är fantastisk, om det inte vore för väntetiderna. De långa köerna till vården innebär onödigt lidande för patienterna och stor frustration för personalen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det slöseri att låta människor gå sjukskrivna i onödan. Att kapa vårdköer är därför ett överordnat mål.

En väsentlig del i Allians för Skånes arbete med att göra vården mer tillgänglig är bland annat att se till så att rätt person finns på rätt plats, men också att med de åtta nyinrättade sjukhusstyrelserna komma närmare personalen. Tanken är att mer systematiskt och på ett mer strukturerat sätt kunna ta del av den kunskap som professionen har.

I en ny rapport, publicerad i International Journal of Nursing Studies och omskriven i Dagens Nyheter (11/1), slås det – åter – fast att sjuksköterskeflykten inte främst beror på missnöje med lönen. Visst, den finns med som en väsentlig del även för de intervjuade sjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men hur det är på jobbet är viktigare. Sjuksköterskorna vill främst bli lyssnade på, både av läkarna och andra i organisationen. Och det finns en frustration över att deras kompetens inte tas på allvar, vilket innebär att de inte får möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs.

Det finns därför anledning att prioritera följande:

  1. Skapa möjlighet till gemenskap med ett vänligt och tillåtande klimat. Se till att sjuksköterskor får möjlighet att arbeta självständigt och fatta egna beslut men också får tillfällen att diskutera i det dagliga arbetet med sina kollegor.
  2. Integrera lärandet i jobbet.
  3. Se till att sjuksköterskorna blir respekterade och lyssnade på, att andra litar på deras kunskap.
  4. Tydliggör hur man kan få återkoppling från det dagliga arbetet. Medarbetarna ska inte bli beroende av att andra ska säga att man har gjort något bra.
  5. Lönen.

Jonas Duveborn