GRUVOR. Region Skåne har skickat en skrivelse till regeringen och kräver en ändring av minerallagen. Det var på årets sista regionstyrelsesammanträde som en enad styrelse beslutade att tillskriva regeringen. Frågan om minerallagen har blivit aktuellt sedan företaget Scandivanadium Ltd beviljats undersökningstillstånd i elva områden på Österlen samt i Hörby och Eslövs kommuner.

Skrivelsen innehåller Region Skånes hållning om att minerallagen måste ändras. En intresseavvägning behöver införas när undersökningstillstånd prövas. Idag innebär minerallagen att gruvprospektering alltid har företräde framför andra intressen. Markägares möjligheter att stoppa en gruvprospektering på sin egen mark är mycket små. Dessutom behöver provborrning inte samma typer av miljötillstånd som redan existerande verksamheter, även om området är ett naturreservat.

Region Skåne vill också att minerallagen i större utsträckning tar hänsyn till befintliga näringar och naturens betydelse för dessa. Livsmedelsproduktion och besöksnäring drabbas särskilt hårt vid en gruvprospektering i berört område samtidigt som det är omöjligt att helt återställa landskapet efter att gruvdriften avvecklats.

Ville Trygg