BUDGETDEBATT. När regional utveckling debatterades i budgetfullmäktige stod frågan om prioriteringar högt på agendan. Att vi måste göra besparingar inom regional utveckling handlar om att vi måste nå en budget i balans, var budskapet från Alliansens sida. Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde istället att gå fram med budgetförslags som innehåller betydligt högre skattesatser för att finansiera ökningar av anslagen.

Anna Jähnke (M), tillträdande ordförande för regionala utvecklingsnämnden, pratade om Skånes styrkor som region men också om de utmaningar som regionen står inför och påminde om politikens roll:
– Tillväxt och framsteg skapas inte av offentliga institutioner, inte av bidrag och framförallt inte av konferenser. Det är enskilda människors idéer och drivkraft som för det framtida Skåne framåt. Region Skåne ska underlätta och skapa förutsättningar för det, sa Anna Jähnke.

Alliansens företrädare lyfte också hur prioriteringarna för miljösatsningar, innovationer och en mer robust infrastruktur är tydliga i Region Skånes budget, och att de besparingar som är nödvändiga kan ske på sätt som inte drabbar våra målsättningar.

Patrik Holmberg (C) lyfte att Region Skåne bara kan vara långsiktigt offensiva om vi lyckas uppnå en budget i balans, vilket för 2019 innebär nedskärningar i regionala utvecklingsnämnden. Men betonade också vikten av att hålla fast vid det som ger resultat och se till att satsa på viktiga områden för Allians för Skåne inom kulturen:
– När vi gör nedskärningar i kulturen ser vi till att främja kultur för barn och unga och den viktiga folkbildningen i form av bidrag till våra studieförbund och folkhögskolor, sa Patrik Holmberg (C) från talarstolen.

Johanna Sturesson