DEBATT. För att Skåne ska kunna vara en livskraftig region där vi kan erbjuda en nära vård i hela Skåne för patientens skull så behöver vi ta tillvara och stärka de mindre sjukhusens unika förmåga och kompetens. Skåne har idag 10 helt olika och individuella sjukhus med olika förutsättningar och olika specialiteter, alla bidrar på ett positivt sätt till den skånska vården och måste vara kvar.

Vad tycker då de skånska patienterna om sjukhusvården i Skåne? Har de större sjukhusen något att lära av de mindre sjukhusen? På den sista frågan är vi övertygade om att så är fallet.
Patienternas åsikt får man bland annat genom den nationella patientenkäten (NPE) som är en av Sveriges största enkätundersökningar. I den får patienter möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av den vård de fått.

I resultatet från NPE 2018 så är det tre av de skånska sjukhusen som sticker ut i jämförelse med övriga och dessutom ligger några punkter över rikssnittet på helhetsintrycket. Dessa sjukhus är Trelleborg, Ängelholm och Hässleholm. De ligger i topp 3 och över rikssnittet i många av de olika kategorierna så som tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och involvering samt respekt och bemötande.

De tre sjukhusen ligger också bra över rikssnittet när det kommer till öppenvården vad gäller helhetsintrycket och får där också sällskap av Landskrona, Ystad och Kristianstad.
Utifrån patienternas uppfattning så är det alltså väldigt tydligt att de större sjukhusen har något att lära sig av de mindre sjukhusen för att öka nöjdheten hos patienterna. Vi måste utveckla alla sjukhus. Men inte minst utveckla sätt för sjukhusen att kunna lära sig av varandra, oavsett vilken storlek man har. För vi är starkare tillsammans.

Det kan handla om allt från regelrätt benchmarking där sjukhusen kan jämföra sig med varandra genom olika nyckeltal. Vi måste hitta former för erfarenhetsutbyte, att dela goda arbetssätt och lära av varandras misstag. Men inte minst måste vi titta på de mindre sjukhusen och vad de har gjort rätt i att ha en god nöjdhet hos patienterna.

Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna – för en närodlad vård som ger livskraft i hela regionen. De mindre sjukhusen bidrar till att föra Skåne framåt.

Annette Linander (C)
Regionråd och förste vice ordförande Regionstyrelsen