VÅRD. På måndagen hade Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd sitt sista sammanträde.

Mandatperioden för regionens nämnder avslutas vid årsskiftet. Ledamöter, presidium och ersättare för nästa mandatperiods nämnder väljs vid regionfullmäktigemötet nästa vecka (måndag-tisdag 10-11 december).

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden går dock i graven och istället kommer habilitering- och hjälpmedelsverksamheten att vara en del av den nya psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Vid det sista sammanträdet i nämnden avhandlades bland annat den senaste ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen. Prognosen för det ekonomiska resultatet pekar emot ett budgetöverskott om 15 miljoner kronor – ungefär 2 procent av nämndens omslutning. Tillgängligheten inom vårdvalet för hörselrehabilitering är fortsatt god. Ingen har väntat längre än 60 dagar på utprovning av hörapparat – vilket på nytt bekräftar fördelarna med det fria valet på området.

Gustav Lundblad