SKATT. Igår la Allians för Skåne fram ett förslag om höjd skatt i Region Skåne. Skattesatsen föreslås höjas från 10,69 kr till 11,18 kr per beskattningsbar hundralapp.

Under förra mandatperioden sa man kontinuerligt nej till de skattehöjningar som det rödgröna styret (S och MP) föreslog. Det styret hade ingen kontroll på ekonomin och det överskott om 647 miljoner kronor, som det borgerliga styret landade på året före maktskiftet 2014, vändes snabbt till stora underskott. Det borgerliga överskottet motsvarade 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag – i linje med Region Skånes långsiktiga resultatmål. De rödgrönas styrning var svag och man insåg inte allvaret i situationen. Samtidigt som kostnaderna skenade ökade vårdköerna och produktiviteten minskade.

Minusen som sedan dess har ackumulerats innebär, enligt kommunallagens krav om att underskott ska betalas tillbaka inom tre år, att Region Skåne år 2019 måste landa på ett positivt resultat om en miljard kronor. 2018 pekar prognoserna istället mot ett underskott om 395 miljoner kronor. Detta trots att skatteintäkterna samlat ökat med sex miljarder under de senaste fyra åren – utan skattehöjning.

Man ska också vara medveten om att den absoluta merparten av de rödgröna skattehöjarförslagen under den föregående mandatperioden syftade till att genomföra nya satsningar, snarare än att ta ansvar för ekonomin. Det är troligt att behovet av höjd skatt varit lika stort idag om de rödgröna fått sin vilja igenom då.

Allians för Skåne var medvetna om det svåra ekonomiska läget vid tillträdandet för tre veckor sedan, men blev också snabbt varse om att beredskapen för att hantera situationen var ytterst bristfällig. Detta trots att Alliansen under de senaste åren fört en konstruktiv oppositionspolitik där man lagt fram en lång rad uppdrag om åtgärder för budget i balans – uppdrag som de rödgröna inte sällan sagt ja till.

Samtidigt ökar behoven inom hälso- och sjukvården med dyrare läkemedel, förändrad demografi och medicinsk-teknisk utveckling. Investeringsbehovet är stort. Konjunkturen mattas av under de närmaste åren och tillväxten i skatteunderlaget kommer inte att vara på samma höga nivå som tidigare.

Av det skälet ser Allians för Skåne inte någon annan utväg än att göra den här skattehöjningen. Efter fyra års misskötsel är den helt nödvändig för att sanera ekonomin, vända Region Skåne i rätt riktning och lägga fram en seriös och laglig budget. Skattehöjningen är den enda som kommer att läggas fram under denna mandatperiod.

Helena Nanne
Sara Wettergren
Johanna Sturesson
Gustav Lundblad