SKÅNEFAKTA. Det ekonomiska läget i Region Skåne är ansträngt när Allians för Skåne tar över makten efter fyra år med rödgrönt styre. Trots enorma ökningar av intäkterna under de senaste åren – sex miljoner under mandatperioden – växer bara underskotten.

Resultatmålet om ett överskott om 2 procent av Region Skånes samlade intäkter över fem år är långt borta. Överskottet har inte varit så stort sedan 2014 (under perioden i diagrammet motsvarar det belopp i storleksordningen 600-700 miljoner kronor).  I år pekar prognosen istället på ett underskott, om 162 miljoner kronor. Det är mer än en halv miljard under det budgeterade resultatet (395 miljoner kronor), som var i linje med det kortsiktiga resultatmålet om en procents överskott varje enskilt år.

Inom sjukvården är det prognostiserade underskottet för 2018 942 miljoner kronor. Bara vid Skånes universitetssjukhus uppgår det till 651 miljoner kronor. Sammantaget är hälso- och sjukvårdens ekonomiska behov för nästa år 2,1 miljarder större än det föreslagna regionbidraget.

När det kommer till eget kapital per invånare är det bara de misskötta landstingen i Dalarna och Jämtland som ligger sämre till än Skåne. Region Skånes egna kapital är hårresande minus 14928 kronor – per invånare. Tillgångarna är mindre än skulderna: Soliditeten är minus 77 procent. Även det är tredje sämst i Sverige.  Samtidigt som investeringsbehovet är stort.

Under de kommande fyra åren bedöms tillväxten i skatteintäkterna minska. Under 2015-18 har den varit 4,7 procent årligen. 2019-22 är den årliga ökningen prognostiserad till 3,7 procent.

Samtidigt ska det ekonomiska resultatet 2019 för att klara av lagens krav på återställning och balans vara plus 997 miljoner kronor.

Läkemedelskostnaderna och pensionskostnaderna ökar också mer än tidigare. Det nya förslaget till kommunal kostnadsutjämning ökar Region Skånes avgift med 280 miljoner kronor årligen från 2021. Kostnaderna inom kollektivtrafiken beräknas öka med 946 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

På samma gång som ekonomin ser ut som den gör så växer också köerna i vården trots att medarbetarna gör enorma insatser varje dag. I september 2018 var den skånska vårdkön till operation/åtgärd 19000 personer lång. 7049 av dessa hade väntat längre än 90 dagar. Det kan jämföras med cirka 4000 i september 2014. Vårdplatserna har blivit flera hundra färre under samma tidsperiod.

Sammantaget kan man konstatera att Allians för Skåne kommer till tomma lador och att omfattande åtgärder krävs för att vända skutan och styra upp Region Skåne. En skuldsanering krävs, liksom en helt annan styrning. Samtidigt som strukturreformer och investeringar rustar skånsk vård för framtiden och gör att vården fortsätter att utvecklas.

Under de gångna fyra åren har alliansen gång på gång krävt åtgärder för ordning och reda, och ofta också fått igenom dem. Men det vi nu kan konstatera när vi tagit över är att det som gjorts av det föregående styret inte räckt till. Regionens ekonomi inte är under kontroll. Varje skattekrona måste användas mer ändamålsenligt framöver.

Läs mer om Allians för Skånes syn på Region Skånes ekonomiska läge här: Region Skånes måste skuldsaneras.

Gustav Lundblad