INSTÄLLT. När det rödgröna styret 2015 ville ansluta Region Skåne till kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg protesterade Allians för Skåne och röstade emot:

”Allians för Skåne anser att regionstyrelsen ska se till skåningarnas bästa, utifrån Skånes horisont. Det finns goda möjligheter för Region Skåne att tillgodose behovet av längre ambulanstransporter genom att köpa in de flygningar som blir aktuella. Frågan är dessutom kopplad till utredningen om införskaffande av ambulanshelikopter. Denna bör slutföras – och ges ett tilläggsdirektiv om att se särskilt på hur Region Skåne kan samverka med Danmark – innan vi binder oss vid en lösning som vi varken har efterfrågat eller ser något behov av.”

Eftersom Sverigedemokraterna röstade med S och MP var protesterna lönlösa.

Tre år senare står det nu klart att ambulansflygbolaget ännu inte ens har lyckats köpa några flygplan. Den upphandling som inleddes har underkänts av förvaltningsrätten, två gånger. Detta väcker frågan om Region Skåne ska fortsätta vara en del av något som det bara betalas in skattemedel till utan att få något i gengäld, upphandlingen kostar drygt 600 miljoner kronor och Region Skåne har garanterat 92 av dessa. Frågan om att tillgodose behoven på annat sätt är fortfarande inte utredda.

Mot denna bakgrund valde regionstyrelsens arbetsutskott i veckan, med SD:s stöd, att ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om Region Skånes fortsatta medverkan i detta sammanhang.

– Flygplanen kan vara på plats först 2022, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) till Skånska Dagbladet (6/11). Det är bättre att ta de kostnader vi hittills betalat till förbundet än att sitta kvar och vänta.

– Ambulanshelikopter räcker för våra övriga be­hov, och klarar transporter till sjukhus i Stockholm eller Göteborg, sa regionrådet Gilbert Tribo (L) till Sydsvenskan (8/11). En annan fördel är att du slipper omlastning, ef­tersom helikoptern kan ta en patient direkt från en olycksplats till sjukhus el­ler direkt mellan de stora sjukhus som har helikopterplattor.

Jonas Duveborn