PRIVATA VÅRDGIVARE. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i onsdags behandlades en remiss från regeringen gällande promemorian Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31).

I promemorian lämnas förslag till justeringar av aktuella lagstiftningar i både lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

Yttrandet som föreslagits HSN föreslår en bordläggning av promemorian. Detta med hänvisning till Anna Nergårdhs utökade uppdrag inom utredningen ”God och nära vård”. Resultatet av den utredningen föreslås inväntas, för nytt ställningstagande avseende verksamheternas utveckling.

Allians för Skåne var inte eniga i den bedömningen och innehållet i yttrandet i övrigt. De ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och önskar inte att utvecklingen av dessa två privata vårdformer ska läggas på is.

Därför yrkade Allians för Skåne på att Region Skånes yttrande skulle vara att man i allt väsentligt ställer sig bakom utredningens förslag. Tyvärr var det inte viljan hos en majoritet i nämnden.

Linus Hannedahl