SJUKSKRIVNINGAR. I dag (2/11) beslöt personalnämnden i Region Skåne om en ettårig förlängning av projektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning”. Det är ett mycket angeläget projekt av flera skäl, inte minst eftersom antalet sjukskrivningsdagar stadigt har ökat under den gångna mandatperioden.

– Att vårdyrket måste bli mer attraktivt är en ständigt aktuell fråga, kommenterar Mavis Zander (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Med sänkt sjukfrånvaro får vi fler händer i vården, vilket är en vinst både för den enskilde och för samhället.

I förstudien till projektet, som har genomförts i sjukvårdsförvaltning Kryh och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, framkom att sjukfrånvaron hade ökat med 10 procent från 2014 till 2017. Enbart inom Kryh registrerades 63 094 sjukfrånvarodagar, vilket motsvarar 279 heltidstjänster. Kostnaden per anställd beräknades till 12 100 kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2014. Den totala kostnaden för sjukfrånvaro i Kryh under 2017 beräknas uppgå till 64 miljoner kronor.

Utifrån förstudien och forskning valdes tre insatser som alla syftar till att förebygga sjukskrivning hos regionens medarbetare.

  • Rehabiliteringskoordinatorer på arbetsplatsen. Insatsen syftar till att stödja chefer i att tidigt identifiera medarbetare som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning, samt att stödja samordningen av arbetsgivarens, vårdens och övriga aktörers insatser för medarbetarna både under sjukskrivningsperioden och vid återgången i arbete.
  • Riktat arbetsplatsstöd. Kryh erbjuder utvalda enheter med hög eller stigande sjukfrånvaro ett stöd som syftar till att identifiera och åtgärda arbetsplatsrelaterade orsaker till sjukskrivning.
  • Den tredje insatsen går under namnet ”Mötesplats vård och arbete”. Det är en workshopserie som syftar till att stärka samarbetet mellan vården och arbetsgivaren.

Under 2019 är målet att i Kryh sänka sjukfrånvaron med 7 procent, från cirka 23,1 sjukdagar per medarbetare och år till 21,5 sjukdagar. Blir projektet framgångsrikt ska insatserna genomföras i hela regionen från 2020.

Jonas Duveborn