DELÅRSRAPPORT. Uppföljningen av verksamheten i Region Skåne efter augusti 2018 ledde till en kort men het politisk debatt på den nya mandatperiodens första regionfullmäktige (22/10).

Henrik Fritzon (S), som nyligen avgången ordförande för regionstyrelsen valde att lyfta fram allt positivt. Detta reagerade den nyvalde ordföranden, Carl Johan Sonesson (M), på och radade upp ett antal faktorer som visar motsatsen.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat på -162 miljoner kronor, vilket är mer än en halv miljard kronor sämre än det budgeterade resultatet på 395 miljoner kronor, som i sig är satt för att nå ett otillräckligt överskott på 1 procent. Investeringsnivån kräver ett överskott på 2 procent över en konjunkturcykel. Om prognosen slår in har regionen efter 2018 ett återställningskrav på 1,8 miljarder kronor över kommande tre år.

– Ekonomin är nästan som ett råttebo nu när Alliansen ska ta över, sa Carl Johan Sonesson. Och detta trots att intäkterna har strömmat in.

Hälso- och sjukvården har för 2018 1,9 miljarder kronor högre budget än vad den hade 2017. Ändå gör den miljardunderskott, samtidigt som vårdproduktionen sjunker.

– Intäkterna har under den senaste mandatperioden ökat med 20 procent, förtydligade Gilbert Tribo (L). Nu måste vi sätta ryggarna ihop för att lösa vårdens utmaningar.

– Visst finns det positiva signaler i delårsrapporten, sa Annette Linander (C), men de räcker inte. Allt för många indikatorer lyser rött, och jag gillar ju grönt bäst.

– En betydande del av patienterna i Skåne har helt enkelt inte fått den vård de behöver inom rimlig tid, sa Per Einarsson (KD).

Mer pengar – högre kostnader – växande vårdköer. De verksamhetsmässiga målen nås inte. Några exempel:

  • Telefontillgängligheten har rasat. Bara 75 procent av patienterna har under 2018 fått kontakt med primärvården samma dag som de försökte, jämfört med 81 procent förra året – och 83 procent 2014.
  • När det gäller målet att 80 procent ska få operation/åtgärd inom 90 dagar var det bara 60 procent som fick det efter augusti 2018. 7 486 patienter fick vänta längre än vad garantin lovar. Det är 3 089 fler skåningar än 2014.
  • 31 procent av de multisjuka äldre i slutenvård får läkemedelsgenomgång i tid. Målet är 50 procent.
  • Utlokalisering av patienter: 1,1/100 vårdplatser. Målet är 0,5/100 vårdplatser.
  • Överbeläggningar: 4,6/100 vårdplatser. Målet är 1/100 vårdplatser.
  • Skånetrafikens nöjd-kund-index ligger på 55 procent. Målet är 80 procent till 2025.

Revisorerna konstaterar ”att det på en övergripande nivå inte råder en god ekonomisk hushållning i planeringen och genomförandet av verksamhetens alla delar”.

Jonas Duveborn