VÄRNA SKÅNE. De skånska motorvägarna är hårt trafikerade och i stort behov av utbyggnad. Olyckor med påföljande köbildningar, förlängda restider och trängsel drabbar dagligen tusentals pendlare. Därför går Moderaterna i Region Skåne till val på att bygga fler filer för att öka trafiksäkerheten och tryggheten, samt för att säkra den ekonomiska tillväxten.

– De skånska vägarna – och järnvägarna – är på många sätt en nationell angelägenhet, bland annat därför att en stor andel av den svenska exporten och importen passerar här, sa Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne, under en debatt om E6 som Kungliga Automobilklubben anordnade i Malmö i onsdags (5/9).

Carl Johan Sonesson (M).

Skåne får ändå inte den andel av de nationella infrastruktursatsningarna som Skånes storlek och strategiskt viktiga position kräver.

– Det är naturligtvis orättvist. Ännu mer orättvist är att Skåne inte har fått kompensation för den samhällsekonomiska kostnad som införandet av ID-kontroller under 2016 och 2017 har inneburit.

Bara i produktivitet har regionen förlorat 160-350 miljoner kronor per år, enligt Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Lunds universitet. Den samhällsekonomiska kostnaden, där bland annat turism och handel ingår, är betydligt större: 1,5 miljarder kronor, enligt en beräkning som Sydsvenska industri- och handelskammaren har gjort. Region Skåne har varit blygsam och endast begärt 168 miljoner kronor i ersättning av staten för det direkta inkomstbortfallet för kollektivtrafiken. Detta krav avslog Justitiekanslern nu i juli med hänvisning till att Trafikverket redan hade ersatt Skånetrafiken med 56,6 miljoner kronor.

– Skåne har alltså fått småsmulor i ersättning från staten i förhållande till vad vi borde ha fått, trots att vi har åsamkats stora inkomstbortfall. Det är inte rimligt, säger Carl Johan Sonesson.

– Mot denna bakgrund, och den allt bredare insikten om E6:ans betydelse för landet, vill jag lyfta frågan om verklig kompensation. Staten borde snarast kompensera Skåne för införandet av ID-kontrollerna med att stärka den skånska infrastrukturen. Det skulle vara både plåster på S-åren och en bra investering för tillväxt och säkrad framtida välfärd i hela landet, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn