VÄRNA SKÅNE. Så har då Region Skåne (15/8) publicerat månadsuppföljningen efter halvårsskiftet 2018. Denna uppvisar en prognos för helåret som är 772 miljoner kronor sämre än budget, alltså -377 mkr i stället för +395 mkr.

– Så här illa har det inte sett ut någon gång under mandatperioden, trots att resurserna har strömmat in, verksamheten har 6,2 miljarder kronor mer att röra sig med i år jämfört med 2014, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

Efter första halvåret 2015 var motsvarande prognos för helåret -743 mkr, 2016 var den -46 mkr och 2017 var den -376 mkr.

– När det var så illa 2015 drogs särskilda ekonomiska åtgärdsprogram i gång, men i år är det alldeles tyst från Henrik Fritzon (S), säger Carl Johan Sonesson. Det är hög tid att han agerar.

För enbart hälso- och sjukvården pekar prognosen mot ett helårsresultat för 2018 på nästan -1,2 miljarder kronor, vilket bara är 12 miljoner kronor bättre än prognosen efter maj. Nettokostnadsutvecklingen har ökat lite till 4,0 procent, medan prognosen för nettokostnadsutvecklingen hamnar på 5,5 procent, vilket är oroande då den budget som regionfullmäktige har antagit bara tål en nettokostnadsutveckling på 2,7 procent.

Att det samlade resultatet inte blir fullt så illa som verksamheten uppvisar beror på att den centrala finansieringen går bra. Denna visar ett överskott på 406 mkr. Det är alltjämt den starka arbetsmarknaden och det låga ränteläget som påverkar prognosen positivt.

Antalet anställda i Region Skåne blir stadigt fler, efter att anställningstaket togs bort i början av året. Inom den förvaltningsdrivna verksamheten finns det nu 35 394 anställda, vilket är 2 609 fler jämfört med juni 2014.

Samtidigt är kostnaden för hyrpersonal något högre efter årets första månader jämfört med samma period förra året: 147,1 miljoner kronor. Jämfört med 2014 är det 56,1 mkr, nästan tvåtredjedelar, mer. Och antalet sjukdagar per medarbetare ligger kvar på 9,1 – 2014 var denna siffra 6,5.

Till detta ska läggas att vårdköerna ökar. Efter juni 2018 hade 5 076 patienter väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller åtgärd. 2014 var motsvarande siffra 2 450, det vill säga inte ens hälften så många. I Region Skåne fanns det vid halvårsskiftet 1 000 patienter som hade väntat längre än ett år på en första bedömning eller operation/åtgärd.

Jonas Duveborn