KRÖNIKA. Akuten är överbelagd. Patienter tvingas sova i korridoren. Transporter mitt i natten runt om i Skåne. Bristen på vårdplatser är oroväckande, ibland rentav livsfarlig. Centerpartiet anser att det är prioriterat att öka vårdplatserna för att öka tillgängligheten till vård. Men när trycket på vårdplatser är högt måste också andra åtgärder tas till för att lätta på vårdplatstrycket.

Samtidigt som detta börjar bli vardag för akutmottagningar och patienter publicerade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen en studie som jämför den svenska vården med tolv EU-länder plus Kanada, Norge och USA. Sverige finns bland de absolut bästa på vård. Detta trots vårdplatsbrist, trots att den svenska vården i enkätundersökningar får dåligt betyg. SKL-studien mäter istället vårdens utfall gällande kvalitet och effektivitet. Förenklat: hur många som botas och hur mycket det kostar. I studien hamnar Sverige på en första plats i avseende kvalitet och på andra plats i avseende effektivitet. Data är hämtad från OECD, WHO och EU.

Det är en annan bild som förmedlas av SKL än den vardag som patienten eller sjuksköterskan möts av från och till på överbelagda akutmottagningar och avdelningar. Överbeläggningar som leder till en stress bland vårdpersonal och som patienter kan dö av. Det är ohållbart.

Men studien ger också hopp. Vårdtid är en av de faktorer som i hög grad påverkar trycket på vårdplatser. Redan idag är Sverige ett av de länder inom OECD som har lägst medelvårdtider. En konkret åtgärd för att ytterligare korta vårdtiderna är att öka tillgängligheten till primärvården. En ökad tillgänglighet som möjliggörs av digitaliseringen. För Centerpartiet är det självklart att vara pådrivande i användandet av ny teknik för att nå smarta lösningar inom vården. Införande av digitala vårdbesök på bred front skulle göra att skåningar i ett tidigt och förebyggande skede kan få vård innan hälsan försämrats och ett behov av vårdplats uppstår.

För att öka tillgängligheten ytterligare behövs också ett system med fast läkarkontakt införas, vilket erfarenheter från Norge visar. Om läkaren känner patienten sedan tidigare behöver patienten inte berätta sin sjukdomshistoria varje gång. Att träffa en ny läkare varje gång man besöker en vårdcentral gör att kvaliteten sänks och i vissa fall kan till och med allvarligare sjukdomar missas.

För Centerpartiet är det viktigt att se helhetsbilden. Det är viktigt att driva på för att antalet vårdplatser möter de behov som Skåne har. Samtidigt är det också viktigt att arbeta för förbättrade förutsättningar för vården. Förebyggande vård och digitala vårdbesök leder till minskad belastning på sjukvården och högre kvalitet leder till kortare vårdtider. Båda två är avgörande för att minska trycket på våardplatser.

Den skånska vården måste fungera. Det innebär att den har förutsättningar för att kunna ge den vård som skåningen har rätt till. För att det ska vara möjligt är en tillgänglig primärvård med fast läkarkontakt helt avgörande. Primärvården är den vård som är närmst skåningen och det är hög tid att den kommer skåningen ännu närmre. Kan Norge lösa sjukvårdens köproblematik kan också Sverige och Skåne göra det.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne