VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter maj 2018 har nu publicerats (19/6). Den visar på ett mindre hoppfullt utfall än tidigare, kurvan vänder neråt. Samtidigt har prognosen för helåret förbättrats och är 47,6 miljoner kronor bättre än efter april. Det är upp- och nedvända världen.

Prognosen för helåret förutspår nu ett resultat på minus 478,4 miljoner kronor, vilket är 873,4 miljoner kronor sämre än vad det lågt satta resultatmålet på 1 procent är satt till. Ekonomin kan med fog fortfarande hävdas befinna sig i fritt fall. S- och MP-styrets styrning leder fel.

Ackumulerat resultat efter maj 2018. Röd kurva är utfall, gul kurva är budget, där resultat borde ha legat, och grön kurva är föregående år.

Med detta blir det också än tydligare att tidigare beslutade ekonomiska åtgärder, som Alliansen har yrkat och drivit igenom, verkligen måste genomföras. De måste också kompletteras med bättre följsamhet mot antagen budget.

Gång på gång under mandatperioden har regionstyrelsen upprepat att man förväntar sig att budget hålls, inget år har verksamheten klarat av det.

Att budgetavvikelsen nu åter ökar är helt hänförligt till ökade kostnader. Hälso- och sjukvården har förbrukat drygt 1,2 miljarder kronor mer än vad den borde. Intäkterna i den centrala finansieringen prognosticeras för helåret samtidigt till 614,9 miljoner kronor, vilket är 317,4 miljoner kronor mer än vad som beräknades när budgeten antogs.

Jonas Duveborn