VÅRDA SKÅNE. Idag presenterade Kristdemokraterna sitt valmanifest för Region Skåne: Vänd krisen i skånsk sjukvård. Manifestet innehåller 71 förslag inom Region Skånes olika ansvarsområden. Att vända krisen i skånsk sjukvård står överst på agendan. En skånsk kömiljard, rätt till fast läkarkontakt och bättre villkor för personalen är några av punkterna man lägger fram. Partiet vill också att Region Skåne och övriga regioner och landsting fråntas styrningen av sjukhusvården. Istället bör staten ta över.

– Krisen i skånsk sjukvård måste vändas. På bara fyra år har köerna till operation fördubblats och Skåne ligger i landets bottenskikt när det gäller att ge patienter återbesök inom rimlig tid. Barn och ungdomar som kämpar med psykiska besvär får sin hälsa försämrad i väntan på hjälp. Det behövs en skånsk kömiljard för att kapa köerna, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

– Primärvården måste bli hjärtat i sjukvården och rustas med fler läkare. Att ha en fast läkarkontakt att vända sig till skulle öka tryggheten inte minst för våra äldre. Idag saknar en av tre äldre denna kontinuitet, säger Per Einarsson (KD), vice gruppledare.

– Överbeläggningarna på sjukhusen har nått extrema nivåer. Det riskerar patientsäkerheten och skapar en sönderstressad arbetsmiljö. Förutom fler vårdplatser behövs en utbyggd hemsjukvård och bättre förebyggande insatser så patienter slipper fara in och ut på sjukhus när det hade kunnat undvikas. Personalens insatser måste uppvärderas så att vårdplatserna kan bemannas, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

– Tiden har sprungit förbi dagens system med 21 olika landsting och regioner som styr sjukhusvården. Det krävs ett nationellt helhetsgrepp så att vården kan bli mer jämlik, tillgänglig och samordnad. Alla ska säkras en god vård oavsett var man bor, säger Per Einarsson (KD), vice gruppledare.

Ett urval av förslag från manifestet:

Inför en skånsk kömiljard
1 miljard kronor för att bekämpa köer till operation, besök, återbesök, primärvård och psykiatri. Prestationsbaserad ersättning: Enheter som lyckas kapa sina köer och hålla mål får del av pengarna.

Ge alla rätt till fast läkarkontakt
Öka primärvårdens andel av resurserna genom ett vårdcentralslyft. Utbilda fler allmänläkare så läkarbristen på vårdcentralerna kan åtgärdas. Ge skåningarna rätt att välja en personlig fast läkarkontakt.

Lös vårdplatsbristen
Hembesök till de mest sjuka äldre inom två timmar. Bättre villkor för vårdpersonalen med trohetsbonus för att premiera vårdens trotjänare, betalda specialistutbildningar till sjuksköterskor och avlastning från kringuppgifter och administration. Öppna och skapa fler vårdplatser.

Värna valfriheten
Utöka valfriheten och mångfalden genom minst fem nya vårdval och en öppenhet mot privata aktörer. Underlätta för småskaliga läkarmottagningar att starta.

Förstatliga sjukhusvården
Flytta ansvaret för sjukhusvården från Region Skåne och övriga regioner och landsting till staten.

Läs manifestet i sin helhet!

Mattias Svensson
Gustav Lundblad