VÅRDA SKÅNE. I Allians för Skånes budgetförslag till 2018 föreslogs att en ambulanssjukvårdsavgift på 300 kronor ska införas i Region Skåne. En liknande avgift finns i hälften av landets regioner/landsting. Förslaget kritiserades kraftigt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, trots att de anser att patientavgifter i övrigt ska tas ut.

Nu har ytterligare en region i landet, S-styrda Västernorrland, lyft frågan om att uppgradera den prehospitala vård som kvalificerad ambulanspersonal ger. I det beslutsförslag som var uppe på regionstyrelsen (7/6) och ska hanteras av regionfullmäktige i Västernorrland (20-21/6) konstateras:

”Avgiftsnivån bör istället jämställas med besök på akutmottagning, som därmed innebär en egenavgift om 400 kronor. Den bakomliggande logiken är att regionens akutambulanser är en begränsad resurs, som behöver utnyttjas så effektivt som möjligt. Användningen av den knappa resursen bör mot den bakgrunden prissättas högre än vad ett normalt besök inom sjukvården gör.

I praktiken innebär förslaget att patienten betalar 400 kronor när han eller hon kallar på ambulans, oavsett om tillkallandet av ambulans leder till transport till akutmottagning eller sjukvårdande behandling på plats. Patienten betalar alltså ingen tillkommande avgift vid ambulanstransport till akutmottagningen.”

Jonas Duveborn