VÄRNA SKÅNE. Uppföljningen i Region Skåne efter årets första fyra månader är nu klar. Den visar, precis som efter de första tre månaderna, på en fortsatt stor skillnad mellan utfall och prognos.

– Det finns i dag ett för stort glapp mellan utfall och prognos för att prognosen ska fungera som ett bra styrinstrument, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Region Skåne måste arbeta på att ta fram mer tillförlitliga prognoser. Det är inte bra för någon att det ideligen sätts en missvisande bild av hur ekonomin ser ut.

Sett till utfallet efter april ser det ljusare ut än någonsin tidigare under mandatperioden. Nettokostnadsutvecklingen är låga 3,8 procent, vilket visserligen är 0,8 procentenheter högre än för en månad sedan, men samtidigt strömmar intäkterna in: Fler jobbar, kostnaden för pensionsskulden beräknas bli lägre och ränteläget är alltjämt gynnsamt. Sammantaget förväntas detta innebära ett årstillskott på 317 miljoner kronor mer än beräknat. Till detta ska läggas de extra statsbidragen på 600 miljoner kronor som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen, men som ännu inte är fördelade eller inräknade i Region Skånes siffror.

Prognosen visar samtidigt att årsresultatet verkar landa på -525,9 miljoner kronor. Resultatet är alltså 921 miljoner kronor sämre än vad det borde vara enligt budget (395 mkr). För hälso- och sjukvården beräknas helårsresultatet bli ett minus på nästan 1,3 miljarder kronor. Nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på 6,5 procent. Detta är lägre än förra månadens prognos på 7,6 procent, men fortfarande finns det en gigantisk skillnad här jämfört med bokfört utfall.

Skillnaden mellan utfall och prognos motsvarar 1 miljard kronor, sett till helåret.

När det gäller vårdproduktionen ligger den på samma låga nivå som förra året, eller lägre. Antalet vårdbesök minskar i primärvården och psykiatrin medan de ligger still i sjukhusvården. Relativt sett söker sig något fler till primärvården. Detta samtidigt som vårdköerna växer. Framför allt är det de som väntar på operation eller annan vårdinsats som får vänta längre än tidigare. Förväntad väntetid till neuropsykiatriska utredningar för vuxna är tre år, medan den är 1,5 år för barn.

Jonas Duveborn