DEBATT. Efter snart fyra år med rödgrönt styre av Region Skåne står fler skåningar i vårdkö. Den 31 mars i år väntade sammanlagt 16 691 patienter i Skåne på operation eller liknande åtgärd. Av dem hade 4 620, eller 27,7 procent, väntat längre än de 90 dagar som vårdgarantin utlovar.

Det är fler än vad det var för ett år sedan, och betydligt många fler än när vi styrde. Den 31 mars 2014 var antalet patienter som hade tvingats vänta längre än 90 dagar 1 960 eller 14,7 procent. 2011-2014 klarade Region Skåne målet att 80 procent ska få vård i tid varje år, 2015-2018 har det inte klarats något år.

I Region Skåne väntar allt fler allt längre på att få den vård de behöver i tid.

Så ja, Irene Nilssons (S) påstående i NSk (12/5) att Socialdemokraternas styre av Region Skåne har haft stor effekt stämmer. Det är nu betydligt svårare att få vård i tid.

Som regel tillbakavisar Socialdemokraterna de växande vårdköerna med att efterfrågan på vård är större eftersom vi har blivit fler skåningar, att intäkterna är för små och att det finns för lite personal. Inget av detta stämmer.

  • Befolkningsökningen i Skåne sedan 2014 ligger på 4,3 procent, eller 55 781 personer.
  • Vårdproduktionen har minskat: Antalet vårdtillfällen i den somatiska vården är 11,6 procent färre; det totala antalet besök till vårdcentralerna är 2,9 procent färre.
  • Skattefinansieringen av hälso- och sjukvården har under samma period ökat med 6,2 miljarder kronor, eller 22 procent. Detta är effekten av att fler jobbar, inte av den skattehöjning som S under alla år har sagt att regionen behöver trots att vi har befunnit oss mitt i en dunkande högkonjunktur.
  • Personalen har blivit 2 689 fler. Av dessa är det 1 033 fler undersköterskor, en ökning med 17,9 procent. 491 fler läkare (+11,8 %), varav 116 fler med specialistkompetens (+4,4 %). Och 485 fler (+4,6 %) sjuksköterskor. Bland dessa är det främst kategorierna barnmorskor och biomedicinska analytiker som utmärker sig, de har bara blivit 10 (1,7 %) respektive 20 (2,1 %) fler.

Det mest anmärkningsvärda, ur ett vallöftesperspektiv sett, är att det bara är de medicinska sekreterarna som har blivit färre, 53 stycken (-2,6 %). Detta trots att Socialdemokraterna 2014 lovade att de skulle bli fler. I stället har de administratörer som inte jobbar med vård blivit 223 fler (+18,7 %).

Att kvaliteten i den skånska vården skulle ha blivit bättre, som Irene Nilsson hävdar, kan vi alla hoppas. Med de förutsättningar den har haft borde den det. Men vilken källa hänvisar hon till? Det finns oss veterligt inga siffror som är jämförbara över tid, då det är olika parametrar som ingår i de undersökningar som har gjorts.

Kollektivtrafiken, då? Ska skåningarna vara nöjda med att det är fler som reser? Inte om man får tro skåningarna själv, bara knappt hälften (47 %) säger att de är nöjda. Detta återspeglas bland annat i att resandet under 2017 bara ökade med 1 procent i stället för med de 4 procent som var målet.

Vi befarar att den negativa effekt som S har haft på Region Skånes verksamhet fortsätter om de ges fortsatt mandat. Vi har bättre lösningar. Med mer frihet och trygghet – lika för alla.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Lars Johnsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
Hässleholm

Denna artikel har också publicerats i Norra Skåne (18/5), dock inte på nätet.