VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter första kvartalet 2018 uppvisar märkliga siffror.

Å ena sidan är utfallet efter tre månader tämligen positivt, budgeten missas ”bara” med 70,8 miljoner kronor, trots att hälso- och sjukvården har förbrukat 191,5 miljoner kronor mer än vad man borde. Siffrorna förklaras dels av att den centrala finansieringen ger mer än beräknat, dels av att kostnadsutvecklingen hålls nere.

Å andra sidan: Läser man helårsprognoserna för 2018 ser det omedelbart mycket mörkare ut. I stället för att nå det budgeterade resultatet på 394,5 miljoner kronor, spås detta sluta på -892,2 miljoner. Avvikelsen i förhållande till budget är således hela -1 286,8 miljoner kronor. Så illa har det inte sett ut vid den här tidpunkten på året någon gång under mandatperioden.

Förklaringen ligger i just prognoserna. Det visar sig att dessa har tagits fram utifrån en bedömning av att kostnadsutvecklingen för resten av året ska ligga så högt som på 7,6 procent. Om det blir så är det mycket illa. Hittills i år har kostnadsutvecklingen hållits nere på 3 procent, vilket är en mycket bra och låg siffra för Region Skåne. Den har inte varit så låg sedan 2012 (1,9 procent) och 2013 (2 procent).

– Det är svårt att förstå varför förvaltningarna lämnar in prognoser på en så hög förväntad kostnadsutveckling under resten av året, kommenterar oppositionsrådet Carl Johan Sonesson (M). Har man för dåliga prognoser så hamnar man ju i diskussioner om ytterligare ekonomiska åtgärder – som kanske inte behövs.

Till detta ska läggas att redan fattade beslut om ekonomiska åtgärder, som beräknas omfatta 295 miljoner kronor för 2018, bara är delvis inräknade i helårsprognosen. Faller dessa ut som förväntat påverkas naturligtvis också helårsprognosen.

Ett annat positivt besked i kvartalsrapporten är att kostnaden för hyrpersonal i förhållande till total personalkostnad för första kvartalet nu är nere i 1,3 procent, vilket är den lägsta andelen i landet. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är den region som har en hyrpersonalskostnad på under 2 procent att betraktas som ”oberoende” av bemanningsbolag.

Jonas Duveborn