Idag 13 april träffades företrädare för Allians för Skåne och läkarförbundet för att prata om hur man gemensamt kan skapa förutsättningar för en tillgänglig och nära vård och diskutera vilka utmaningar som måste lösas.

Närvarande var företrädare för både primärvård, psykiatri och somatisk vård ifrån hela Skåne, samt Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).

Alla parter hade en gemensam bild av att prio ett för den skånska vårdens bästa måste vara ökad kontinuitet för patienten, digitalisering, bättre karriärvägar för vårdens professioner och att styrning och ledningen av organisationen måste plattas till och komma närmare verksamheterna.

Läkarförbundets företrädare lyfte också särskilt vikten av att involvera den fackliga organisationen och fler företrädare från professionerna mycket tidigt i beslutsprocesserna. Till exempel vid planering av nya vårdcentraler och sjukhusbyggnation, där de lyfte exempel på förbättringsmöjligheter som då kan uppnås.

Från politikens sida lyftes ett antal gemensamma frågor till dialog, särskilt frågan om hur primärvården kan stärkas, inte bara finansiellt utan också i förhållande till dess roll att skapa den nära vården mellan kommun och sjukhus. Även frågan om utbildningsplatser för flera specialiteter, inklusive fler allmänläkare, diskuterades och lösningen handlar om både bättre förutsättningar för handledning och en arbetsmiljö som gör att personalen stannar kvar. Personalen behöver också kunna arbeta på toppen av sin kompetens, vilket kräver visst omställningsarbete att möjliggöra.

Sammantaget en konstruktiv och givande dialog, med stora förhoppningar från alla deltagare om fortsatt samverkan i denna anda.

Lynn Thulin och  Johanna Sturesson