KRÖNIKA. Varje tid upplevs nog som föränderlig av de som lever i den. Och så upplevs tiden sannolikt också av oss. De tekniska innovationerna avlöser varandra och den gränslösa kommunikation som idag både är självklar och en förutsättning för samhället fanns inte för en tio år sedan. Det är viktigt att hänga med i denna utveckling för den ger möjligheter. Inte bara i förnöjsamt facebookande utan även inom Region Skåne. Den digitala utvecklingen kan nämligen innovera vården. E-hälsa tar tillvara på digitaliseringen för att skapa möjligheter för att öka vårdkvaliteten, få en mer jämlik och nära vård.

Ett fall av innovativa lösningar som passar in under e-Hälsa är Centerpartiets förslag om internetbaserad kognitiv beteendeterapi, förkortat IKBT. Det finns en studie gjord av Catharina Stridh på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet som utvärderade IKBT. I studien medverkade 900 deltagare som fick IKBT-behandling under tolv veckors tid i tre grupper. Utvärderingen av IKBT-behandlingen visade på att 60 procent av de patienter som gick i terapi genom internet eller tränade fysiskt hade förbättrad psykologisk funktion vid behandlingens slut. Detta kan jämföras med de patienter som genomgick vanlig behandling på vårdcentral som hade en förbättrad psykologisk funktion på 35 procent.

IKBT är med andra ord en verksam behandlingsmetod som med stora fördelar skulle kunna erbjudas till patienter via primärvården. Internetbehandling ger ökad möjlighet till att erbjuda likvärdig vård oberoende av var man bor. Det ökar tillgängligheten till behandling, minskar väntetider och breddar vårdutbudet. Akuten och primärvården får också kortare köer och ökad tillgänglighet genom IKBT eftersom patienter som lider av psykisk ohälsa får behandling snabbare och inte behöver söka sig till annan vård när hälsan försämrats. I dag finns även en hög IT-säkerhet via en nationell plattform för dessa behandlingsformer. Även Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som inte ingår i primärvården skulle kunna dra nytta av IKBT för att öka tillgängligheten och minska vårdköerna.

På senaste regionfullmäktige behandlades Centerpartiets motion om att införa IKBT i Region Skåne. Men det rödgröna styret tillsammans med Sverigedemokraterna fann för gott att hellre låta människor stå i kö än att använda smarta tekniska lösningar för att förbättra tillgängligheten. Smart därför att tekniken rätt använd bidrar till att skapa en nära vård. Det handlar om att hjälpa människor snabbt och framför allt ungdomar där den psykiska ohälsan oroväckande växer.  För att lösa problemen inom vården behövs konkreta innovativa förslag. Detta är ett av våra patientfokuserade förslag och Centerpartiet har flera!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne