KRÖNIKA. Ekonomin för Region Skåne ser förvisso något bättre ut nu än förra bokslutet – i vart fall på pappret. Idag har vi debatterat 2017 års årsredovisning. Jag har i debatten konstaterat att kostnadskontrollen har ökat något sista kvartalet 2017 men inte tillräckligt för att budgeten ska vara i balans. Dessutom verkar kostnadskontrollen i första prognosen för innevarande år vara som bortblåst då prognosen för innevarande år är en budgetavvikelse på hela 1,7 miljoner kronor.

Fortfarande har Region Skåne historiskt höga intäkter och vården har aldrig haft mer pengar, nästan 2 miljarder mer 2017 jämfört med 2016 men ändå går vården minus med omkring 1 miljard.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen, alltså de pengar som vi har att bygga verksamhet för, har stadigt ökat hela mandatperioden. Cirka 6,5 miljarder mer på 5 år, vilket är en enormt stor ökning på en omslutning på 40 miljarder. Det rör sig alltså om cirka 20 procents ökade intäkter på 5 år. Under samma period har befolkningen i Skåne ökat med omkring 5 procent. Intäktsökningarna täcker alltså mer än väl den ökande befolkningen såväl som löneuppräkning för de anställda. Kort sagt är inte problemet intäktssidan utan återigen kostnadssidan, en avsaknad av kostnadskontroll helt enkelt.

Att kostnaderna dragit i väg beror främst på att antalet anställda ökat med ca 2500 st, det kunde varit bra men problemet är att av de 2500 nya medarbetarna kunde betydligt fler varit sjuksköterskor, undersköterskor och medicinsk sekreterare. Istället har en mängd administratörer, informatörer och nya mellanchefsled inrättats.

Ändå tycker man ju att med så många fler anställda och med 6,5 miljarder mer i verksamheterna så måste ju köerna ändå ha minskat något litet i alla fall?

Nej, både köerna till mottagning och operation har ökat under denna mandatperiod jämfört med förra.

Även antalet disponibla vårdplatser har blivit färre under Socialdemokraternas styre. Det handlar om 250-300 stycken färre än när femklövern styrde.

Vi minns alla att det var ett tydligt vallöfte från Socialdemokraterna att vården skulle få fler vårdplatser om de vann valet.

Men det är inte bara i vården som det är många och långa köer utan även på våra vägar ser vi samma fenomen. Inte minst på E6:an ringlar sig köerna allt längre för varje år. Under 2017 fick dock alliansen och sd igenom ett särskilt infrastrukturdokument, ett så kallat positionspapper i regionstyrelsen, där det stadfästs att Region Skånes majoritet tycker att E6:an ska byggas ut till tre (3) filer från Helsingborg till Vellinge, men även fullmäktige ställde sig bakom två särskilda motioner i samma ämne. En från SD och en från Moderaterna.

Frågan är om Socialdemokraterna och Miljöpartiet under förra året har verkat för att dessa intentioner ska få genomslag på den nationella nivån i sina kontakter med regeringen?

Enligt mina kontakter är det inte så. Man har möjligen gjort det symboliskt vid något tillfälle men annars har vi mest sett miljöpartiets regionråd hoppa jämfota av glädje varje gång Trafikverket har sagt att trefiliga motorvägar inte ska prioriteras innan alla andra möjligheter är uttömda.

Miljöpartiet har medverkat till ännu ett misslyckat år i Region Skåne. Tyvärr.

Att Regionfullmäktige beviljar nämnder och styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret är väl troligt eftersom revisionen föreslår så. Men det är oavsett vilket väldigt bekymmersamt att de finansiella målen ytterligare ett år inte uppfyllts och det efter att revisionen ytterligare ett år ger mycket allvarlig kritik. Här är revisionens socialdemokratiske ordförande tydlig i sin kritik.

Däremot borde inte Socialdemokraterna få någon ansvarsfrihet av väljarna den 9 september. Partiet lovade nämligen fler vårdplatser men det blev längre köer och 250-300 färre vårdplatser.

När alliansen styrde spelade den dåvarande oppositionen mycket dramatisk teater.

En favoritscen var att att spela död utanförskap sjukhuset i Lund på måndagar. Kanske är det dags att styret åter tar tag i sitt skådespeleri lagom till valrörelsen.

Trots allt brukar ju socialdemokrater i styrande ställning vara experter på att föra just opposition mot sig själva.

Sätt t ex upp Molieres klassiska pjäs ”Den inbillade sjuke” så kanske väljarna förleds att tro att köerna i vården och på E6an trots allt blivit kortare, och inte minst att antalet vårdplatser har ökat.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd