VÅRDA SKÅNE. Sjukvårdsnämnd Sus går mot rekordstora underskott även i år. Alliansen kräver ökat tempo för nya lösningar och bättre omhändertagande av patienter med vårdbehov som kan planeras.

Sus ekonomiska utfall visar efter bara två månader en prognos för 2018 på minus 784 miljoner för året. Kostnadsutvecklingen är fortsatt alltför hög, över 5 procent. Trenden med ökande underskott som följt Sus under hela den socialdemokratiskt styrda mandatperioden viker inte. Dessutom har den höga kostnadsutvecklingen åtföljts av en kraftigt minskad produktion under dessa tre och ett halvt år. Mindre görs – för mer pengar.

– Sus har kommit till vägs ände, nu krävs krafttag, säger Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande i Sus. Det paradigmskifte alla talar om måste genomföras i praktiken. Frågan är om nuvarande socialdemokratiska styre har förmågan, historiken talar emot.

– Sus är i många avseenden en spjutspets i svensk högspecialiserad sjukvård och den rollen får inte hotas, det är istället en viktig del av lösningen, säger Ewa Bertz (L), ledamot Sus.

– Det socialdemoratiska styret har inte mäktat med de förbättringar och förändringar som är nödvändiga för den nära vården, säger Birgitta Södertun (KD), ersättare i Sus. När 78 procent av patienterna är akut inlagda, är det en alltför hög andel som visar att samverkan med kommuner och vårdcentraler inte fungerar för att skapa ett planerat omhändertagande.

Allians för Skåne har stöttat de förändringar som skett i ledningsstruktur och neddragning av ledningsadministration i Sus, men kräver nu att förändringstakten markant ökas. Detta har alliansen påpekat upprepade gånger under mandatperioden.

Allians för Skåne föreslår en målsättning om att successivt minska andelen akut inlagda till 50 procent och att detta ska ske genom att skapa en kraftigt förbättrad kvalitet genom mer planerad vård för gamla och multipelt sjuka. Alliansen har framfört förslag på hur detta kan ske vid upprepade tillfällen. Exempel på sådana åtgärder som Sus måste fokusera på är att patienter med minnesproblem kan tas om hand på ett planerat sätt med kraftigt minskade återinläggningar som följd. Detta enligt en nyligen publicerad avhandling inom Sus. Metoden ger både bättre vård för patienten och gör att resurserna kan användas effektivare.

– Patientutbildning och trygghetsskapande åtgärder minskar sjukvårdskonsumtion och dessa åtgärder kan ofta ta stöd i eHälsa, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i Sus. Det kan verka vara en självklarhet att bara patienter som har nytta av sjukhusvård ska läggas in – risken med vård på ett sjukhus är att smittas av infektioner, drabbas av förvirring, fallskador, blodproppar mm. Det är både dyrt och orsakar onödigt lidande. Utvecklingen på detta område har gått i stå de senaste tre åren.

Allians för Skånes yrkande att nämnden fastställer en ny målsättning om att högst 50% av patienterna på Sus 2022 ska vara akut inlagda, bifölls av Socialdemokraterna och vann gehör på nämndssammanträdet den 23 mars. Detta innebär en kraftig ambitionshöjning och möjliggör att Region Skåne snabbare kan ligga längre fram än andra regioner i att korta vårdköerna. Många fler patienter måste få den kontinuitet och planering i vården som gör att akuta behov inte uppstår. Detta ska ske genom att kvaliteten för kroniskt sjuka och äldre förbättras. 

Allians för Skåne vill att förvaltningschefen till juni nämndsammanträde återkommer med en översiktlig plan hur detta kan ske och under hösten återkommer med en tydligt tidssättning av genomförandet.

En ytterligare viktig del i arbetet är att se över vad som måste göras på Sus och vad som kan tas om hand på övriga sjukhus och i samarbete med andra vårdgivare. Den avlastning detta ger innebär att vårdköer kan kapas ytterligare. Region Skåne får en effektivare organisation när det inte längre saknas vårdplatser. Personalkostnader såsom övertid kan minska och ersättningar för vård från andra landsting ökar. Chefer kan använda sin tid för utveckling i stället för att lösa svåra bemanningsproblem och medarbetare behöver inte springa fortare.

– Sammantaget kan vi säga att Allians för Skåne är de som ser till att det blir verkstad i arbetet med att korta vårdköer och höja kvaliteten, detta trots att vi sitter i opposition, säger Stefan Lamme (M).

Lynn Thulin