VÄRNA SKÅNE. Revisorskollegiet i Region Skåne avgav i tisdags (27/3) sin revisionsberättelse för 2017. Den rymmer skarpa skrivningar.

”Regionen har under en följd av år redovisat resultat som inte är förenliga med god ekonomisk hushållning vilket revisorerna framfört upprepad kritik mot. Revisorerna har också under tidigare år framfört kritik mot bristerna i den ekonomiska styrningen. Vi konstaterar att problemen kvarstår.

Vår bedömning är att den för sjukvården upprättade budgeten för 2017 inte var realistisk. Kostnadsvolymen är för stor i relation till beslutad budget. Det är uppenbart att intäkter och kostnader inte står i proportion till varandra samtidigt som brister i ledning, styrning, uppföljning och kontroll måste åtgärdas för att kunna åstadkomma en långsiktigt förbättrad ekonomi.”

Mot denna bakgrund väljer revisionen att rikta ”allvarlig kritik” mot regionstyrelsen och sjukvårdsnämnderna.

”Allvarlig kritik” är i sammanhanget ingen juridisk term. Den används främst för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på att något måste göras. I allvarlighetsgrad placerar skrivningen sig mellan att rikta ”kritik” och ”mycket allvarlig kritik”. De verktyg med kommunalrättslig verkan som revisionen kan använda är att rikta ”anmärkning” eller att avstyrka ansvarsfrihet. Ingetdera av detta görs alltså i år.

Både 2013 och 2014 klarade Region Skåne av att nå sina av fullmäktige fastlagda finansiella mål. 2015 nåddes inte målen. Då riktade revisionen ”kritik” mot regionstyrelsen då resultatet ”innebär en väsentlig avvikelse mot fullmäktiges urspringliga budget” och förde en diskussion om att kritiken kommer att skärpas om målen inte följs. 2016 nåddes inte målen heller, trots att intäktsökningarna var de största sedan finanskraschen 2007. Revision valde då följdriktigt att skärpa sin skrivning och riktade ”allvarlig kritik”. 2017 är tredje året i rad som målen inte nås, samtidigt som de sammanlagda intäkterna blev 1 miljard kronor högre än året innan (45 995 miljoner kronor jämfört med 43 948 miljoner kronor).

En av de åtta grunderna för att revisionen ska rikta anmärkning eller avstyrka ansvarsfrihet är ”bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter”. En annan är ”bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”.

De två resultatmålen är:

  • Långsiktigt: Resultatet över en femårsperiod ska nå upp till 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Efter 2017 når Region Skåne 0,9 procent.
  • Kortsiktigt: Varje år ska resultatet vara minst 1 procent av de samlade intäkterna. För 2017 blev det 0,6 procent.

Vid sidan om detta ska noteras att nettokostnadsökningen minskade i slutet av 2017, och landade på 3,9 procent. Detta är klart bättre än vad som prognosticerades under verksamhetsåret, men långtifrån den av regionfullmäktige tillåtna nettokostnadsökningen på 1,5 procent. De första uppföljningarna i början av 2018 visar att nettokostnadsökningstakten är på väg upp igen.

Jonas Duveborn