VÄRNA SKÅNE. Till regionfullmäktige den 3 april har Gilbert Tribo (L) ställt en fråga till Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om tolkars oberoende. Frågan lyder:

Det har på senare tid i skånsk media rapporterats om att tolkar som har anlitats av Migrationsverket för att hjälpa asylsökande vid intervjuer i asylärenden, inte har varit oberoende.

Det specifika fallet som P4 Radio Malmöhus rapporterade om den 6 mars gäller en turkisktalande tolk. Den asylsökande har i detta fall misstänkt tolken för att ha en dold politisk agenda som skulle gynna den sittande regeringen i Turkiet, samma regering han har flytt ifrån.

Även Region Skåne anlitar ett stort antal tolkar för personer som av olika skäl kommer i kontakt med vår verksamhet. Även om det inte gäller asylärenden, kan det finnas andra känsliga omständigheter. En person som använder sig av en tolk, måste därför kunna vara helt säker på att tolken korrekt översätter det som har sagts och inte drivs av en dold politisk agenda, eller andra intressen.

Min fråga till Regionstyrelsens ordförande Henrik Frizon (S) är därför följande:

– Har Region Skåne tillräckliga kontroll- och uppföljningsmekanismer för de företag vi anlitar för tolkservice, så att vi kan garantera våra tolkars opartiskhet?

För Liberalerna i Region Skåne
Gilbert Tribo (L)

Carl Sernbo