DEBATT. Kontinuiteten inom sjukvården fungerar inte bra. De som drabbas är främst äldre och de mest sjuka, som oftast är i behov av vård. Därför behöver alla patienter ges en fast läkarkontakt.

Som sjukvårdspolitiker tar jag ofta del av berättelser om hur snårig sjukvården kan vara för människor. Sjuka äldre som får berätta för vårdpersonalen om sina problem gång på gång. Personal som vittnar om hur arbetstid går åt till att sätta sig in i nya patienters sjukdomshistorik. Anhöriga som inte känner att man får ett värdigt bemötande. Läkemedel som skrivs ut utan kännedom om vilka övriga mediciner patienten tar.

En färsk internationell jämförelse av sjukvården av personer över 65 år i olika länder som nyligen presenterades av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, visar att svensk sjukvård ligger långt efter när det gäller kontinuiteten inom vården av sjuka äldre.

Region Skåne är dock bland de landsting i Sverige där högst andel av patienter över 65 år har en fast läkarkontakt, kan någon säkert invända. Men att ”bara” tre av tio äldre skåningar inte har någon fast läkarkontakt är knappast något att vara nöjd eller stolt över. Inte heller att det bara är de äldre i Dalarna och Västernorrland som är mindre nöjda med sin vård än skåningarna.

I Norge, Tyskland och Nederländerna har 98 procent av de äldre en fast läkarkontakt. I Frankrike 99 procent. I Sverige som helhet: 60 procent. USA och Storbritannien, som ligger en bit efter de bästa, landar på 94 respektive 84 procent. Den dramatiska skillnaden illustrerar tydligt vilka enorma problem det finns när det gäller kontinuiteten inom vården av de som har störst behov av den.

När man betalt bland världens högsta skatter i ett helt liv, så måste man som äldre kunna vänta sig en bättre sjukvård. Det är inte rimligt att Sverige ligger så långt efter andra rika länder. Ytterst handlar det om hur vi ser på våra äldre och vem välfärden är till för. Det kan inte vara så att de som är sjukast och som inte har kraft att begära en fast läkarkontakt, får en sämre vård.

Även när det gäller frågan om vårdpersonalen oftast känner till patientens medicinska historia ligger Sverige sämst till av de elva jämförda rika länderna. Knappt sju av tio håller svarar att så är fallet.

Problematiken har på sistone uppmärksammats av ett flertal olika fall som det rapporterats om i media. Den 22/8 skrev HD om en man inom som träffade elva olika läkare under 22 besök i psykiatrin under ett och ett halvt år. Hans-Inge Persson har skrivit en bok om hur hans multisjuka fru träffade 50 olika läkare vid Skånes universitetssjukhus under sina sista månader i livet. I höstas kunde man i Svenska Dagbladet läsa Niki Thörnells skrämmande redogörelse för hur hennes mor fick träffa 55 olika läkare innan hon dog i cancer.

Läget är självklart problematiskt även för de anställda som varje dag sliter för att leverera bästa möjliga vård. Läkarförbundet har visat att 94 procent av läkarna i en undersökning tror att en fast läkarkontakt skulle ge patienterna en säkrare och tryggare vård.

Det finns flera sätt att komma till rätta med problematiken. Riksdagen måste ändra lagen. För ett antal år sedan togs skrivningen att varje patient ska ha rätt till en patientansvarig läkare (PAL) bort. Mitt eget parti Kristdemokraterna vill att den återinförs. Regeringen har hittills inte tagit ställning.

Samtidigt måste Region Skåne också agera. Beslut om att rätt till fast läkarkontakt ska omfatta alla patienter kan tas på regional nivå när lagstiftningen inte räcker till.

Det förutsätter också att vårdcentralerna stärks ekonomiskt. Idag har många av Skånes vårdcentraler ekonomiska problem. Personalen går på knäna och naturligtvis påverkar det vården. I den gemensamma budget som KD tillsammans med övriga alliansen la fram till regionfullmäktige i höstas föreslog vi mer pengar till primärvården och att primärvårdens andel av resurserna successivt ökar. Tyvärr röstades vår budget, som även innehöll ett skarpt förslag om fast läkarkontakt, ned.

Under 2018 kommer kontinuiteten i sjukvården att vara en av Kristdemokraternas viktigaste valfrågor. Med fast läkarkontakt kan vården bli mer värdig. Särskilt för de äldre och mest sjuka.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Tidigare publicerad i Sydsvenskan (10/1)