DEBATT. De som avstår vaccin tar en stor risk med sin egen och andras hälsa. Samhällets budskap till dem ska vara tydligt, skriver fyra företrädare för Liberalerna med anledning av mässlingsfallen i Göteborg.

Mässling är en sjukdom som borde kunna utrotas. Nu ser vi i stället nya utbrott, även i Sverige. Just nu är sjukhusen i Göteborg i stabsläge och nyfödda oskyddade barn kan ha utsatts för smittan. Det är hög tid att vi stärker kunskapen – och börjar ta bättre ansvar för varandra. Att vaccination är viktigt ska märkas i sjukvården, men också i förskolan och skolan.

Med vaccinsprutan skyddar du dig själv mot farliga sjukdomar, men du skyddar också andra. Samhällets budskap ska vara tydligt – och de som avstår vaccin måste ta konsekvenserna. De som vägrar vaccin kan till exempel inte tillåtas utsätta ovaccinerade spädbarn för smittorisker eller immunsvaga medmänniskor för hälsorisker och livsfara. Särskilt inte i vården och på förskolorna.

Vaccin hör till mänsklighetens absolut största landvinningar. Smittor som tidigare skördat liv och vållat svår sjukdom, är numera i praktiken ofarliga för de flesta av oss. Smittkopporna har helt utrotats. Snart går förhoppningsvis polio samma väg, även om de modiga vaccinkampanjerna i bland annat Pakistan hotas av våld, okunskap och fanatism.

Vaccinationsgraden är hög i Sverige, men ett 40-tal kommuner bedöms ligga under 95 procent och i vissa områden är täckningen under 90 procent vilket ger relativt hög risk för smittspridning. Inrapporteringen är inte heltäckande. För låg vaccinationsgrad gör därmed att syftet med allmänna vaccinationer motverkas. Vi vill nå över 95 procent.

Vaccin är och ska vara frivilligt. Som liberaler säger vi nej till vaccintvång – det vore principiellt fel att sätta sig över människans rätt till sin egen kropp, och tvångsvård ska endast förekomma i de mycket begränsade fall som föreskrivs i lagen i dag, när människor löper akut risk att skada sig själva eller andra. Tveksamma ska i stället övervinnas med kunskap. Den kunskapen behöver stärkas och kommuniceras tydligt till exempel för nya invånare i Sverige, genom särskilda insatser i områden med låg vaccinationsgrad och med till exempel uppsökande verksamhet i hemmen och via förskolorna. Hälso- och sjukvården har ett huvudansvar, men fler instanser måste hjälpa till. Ytterst handlar det om det personliga ansvaret.

Under året har vi sett en del exempel på när vissa flyr sitt ansvar. Det gäller de som sprider myter om att vaccinet är farligt eller att det skulle vara bättre med ett ”naturligt” skydd från mässlingen. Det är häpnadsväckande hur man kan spela sådan hasard med en allvarlig och potentiellt livsfarlig sjukdom, som kan leda till hjärninflammation och ge bestående skador, och som skördar långt över 100 000 dödsfall i världen varje år. Allra värst är det när vaccinskepsisen vinner inträde i barnhälsovården, och vi gläds över att en barnavårdscentral i Stockholm som brast i rådgivningen kring vaccinationer nu läggs ned.

De som avstår vaccin tar en stor risk med sin egen och andras hälsa. Det är deras val, men de måste då också ta konsekvenserna. Samhällets ansvar måste vara att skydda dem som är särskilt sårbara för smitta: spädbarn under 18 månader och andra som inte hunnit vaccineras, de som av olika anledningar som allergi inte kan vaccineras, och personer med nedsatt immunförsvar, till följd av till exempel en cancerbehandling. Det är deras frihet och hälsa vi måste försvara.

Nu handlar det om mässling, men vikten av vaccination gäller förstås även andra smittsamma sjukdomar. För att se till att så många som möjligt får detta skydd mot livsfarliga sjukdomar har vi liberaler en rad förslag.

  • Höj vaccinationsgraden över 95 procent. Uppföljningen måste förbättras. Riktade kampanjer med information och vaccination ska genomföras i områden med låg vaccinationstäckning. Detta ska vara ett tydligt åliggande för sjukvården och kommunerna tillsammans.
  • Fritt val av förskola ska kunna åsidosättas när föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. De barn som löper risk om de utsätts för smitta ska prioriteras.
  • Hälso- och sjukvården ska ha tydliga krav att kommunicera om vaccinationer utifrån vetenskap och hälsa, och landsting/regioner måste säkerställa att barnhälsovården arbetar för vaccinationer. Annars ska man ha rätt att säga upp avtalen. Vaccinskepsis hör inte hemma på barnavårdscentraler.
  • Nya vaccin ska införas skyndsamt efter professionell bedömning. Närmast står HPV för pojkar, en smitta där spridningsrisken ser annorlunda ut, men även vattkoppsvaccin bör övervägas.
  • Medarbetare i vården behöver vara vaccinerade mot de smittor där skydd erbjuds i nationella program. Regelverket behöver ses över, och arbetsgivarna erbjuda kompletterande vaccination vid behov till alla som kommer i kontakt med patienter. Ingen ska av misstag bli smittbärare på till exempel en avdelning med nyfödda, sjuka äldre eller cancersjuka.

Vår hälsa är vårt eget ansvar. Men ingen ska behöva fatta felaktiga val baserat på bristfällig eller felaktig information om vaccin. Och vi måste alla tänka på att vår frihet att avstå vaccin påverkar andra människors frihet – från farlig smitta.

Anna Starbrink (L)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län, ordförande Liberalernas välfärdskommission

Jonas Andersson (L)
regionråd, ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen Västra Götaland

Gilbert Tribo (L)
gruppledare Region Skåne

Lina Nordquist (L)
regionråd Uppsala

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 3 januari 2018