VÅRDA SKÅNE. Vid sjukvårdsnämnd Kryhs möte igår redovisades uppgifter om Region Skånes hantering av fakturor till kommunerna enligt den så kallade betalningsansvarslagen. Redovisningen avslöjade omfattande brister. Av de 32,4 miljoner kronor som har fakturerats kommunerna hittills i år, har 20,7 miljoner kronor krediterats efter att ha bestridits. Med andra ord har alltså cirka två av tre kronor varit felaktigt fakturerade.

Betalningsansvarslagen innebär att kommunerna ska betala för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset längre än fem dagar. Syftet är förbättra vården för den enskilde, frigöra vårdplatser och öka tillgängligheten.

Redovisningen på mötet fick alliansen att reagera.

– Uppgifterna är beklämmande och nu måste åtgärder vidtas så det blir ordning och reda framöver. Region Skåne och kommunerna har en viktig gemensam uppgift i att säkra en god vård för medborgarna. Då duger det inte att vi har så bristfälliga system att tid och kraft måste läggas på att bestrida varandra istället för att utveckla samarbetet, säger Per Einarsson (KD), oppositionsledare och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

– Förklaringen vi fick var att information finns i två olika system som inte pratar med varandra och att det därför blir fel. Det hela är väldigt uppseendeväckande och nästa år skärps dessutom lagen, vilket gör det ännu viktigare att få bort felaktigheterna, säger John Roslund (M), ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh.

– Vi har lyft frågor om detta länge, men först nu har vi fått veta hur stort problemet är. På mötet sa man att uppgifterna framöver bara ska hämtas ur ett av systemen och att det ska lösa problemet. Vi tänker inte släppa frågan, utan vi krävde, och fick gehör för, att en ny avstämning ska redovisas i april. Sedan undrar man; betyder detta också att man missar sådana fakturor som borde ha skickats ut?, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh.

– Detta är ett symptom på ett större problem som visar att samverkan måste bli bättre. När samverkan brister är det våra gamla och sköra som i slutändan drabbas. Dessutom går värdefull personaltid åt till administrativt strul istället för att utveckla verksamheterna. Vi kommer att bevaka frågan noga, säger Susanne Bäckman (L), ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh.

Fakta:
Fakturor baseras idag på registreringar om patienter i systemet PASiS. Om kommunen bestrider fakturan kontrolleras den mot uppgifter i Mina planer, som är ett gemensamt planeringssystem mellan Region Skåne och kommunerna. Det senare är det som kommer användas som fakturaunderlag framöver, enligt informationen på nämndsmötet.

Mattias Svensson